XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD SPECJALISTÓW PZP

Zapraszamy do Zakopanego,  jednego z najpiękniejszych miejsc w Tatrach,  na XXX JUBILEUSZOWY Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych  -  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

Jak udzielać zamówień publicznych dwa lata po wejściu w życie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 Rejestr umów

Termin: 10 - 13 październik 2023 r.
Miejsce: Zakopane
hotel Tatra
https://www.hoteltatra.pl
Cena: PROMO: 2199 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 31.07.2023
2599 zł netto od osoby przy zgłoszeniu po 31.07.2023
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Dlaczego warto wziąć udział w XXX JUBILEUSZOWYM Zjeździe?

Celem Zjazdu jest:

 • omówienie od strony prawnej i praktycznej stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących najważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych (szczegółowy przebieg postępowań w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki)
 • omówienie szacowania wartości zamówienia
 • przedstawienie wzorców postępowań, wskazanie nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Pzp
 • przedstawienie rozwiązań w sytuacjach trudnych i nietypowych
 • omówienie zasad dokonywania zmian zawartej umowy z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia
 • omówienie najnowszego orzecznictwa
 • omówienie zasad tworzenia dokumentów zamówienia (SWZ, zaproszenie do negocjacji, wezwania, zawiadomienia, informacje)
 • omówienie i przedstawienie dokumentacji i procedur udzielania zamówień regulaminowych.


Udział w Zjeździe umożliwi również uniknięcie błędów w stosowaniu przepisów ustaw Pzp oraz zapewni sprawne oraz prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą 
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • bogate materiały.

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH GÓR.

Adresaci Zjazdu:

 • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawcy
 • podmioty świadczące usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych
 • osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych

Materiały szkoleniowe:


Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze
 • pełną prezentacja multimedialną obejmującą program Zjazdu


Po szkoleniu uczestnicy otrzymają

 • regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych wraz z załącznikami,
 • edytowalne wzory SWZ dla przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego
 • dokumentacja dla trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne
 • dokumentacja dla trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • publikacje elektroniczne o wysokim poziomie merytorycznym:
 • „Tryb podstawowy od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy”
 • „Jak szacować wartość zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane”
 • „Zmiany istotne i nieistotne postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego”
 • „Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych”
 •  „Rażąco niska cena od A do Z. Praktyka i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym”
 • „Jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane”
 • „Rejestr umów” akty prawne w postaci elektronicznej, w tym:
 • ustawa - Prawo zamówień publicznych
 • przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

NAGRODY

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY: 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki.

Program ProPublico wraz z Platformą e-ProPublico, to kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, który wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia publicznego w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowe do 130 000 zł.

Oprogramowanie zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

Absolutną nowością oraz czynnikiem wyróżniającym system ProPublico na rynku, jest jego integracja z rządową platformą e-Zamówienia oraz Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie automatycznej publikacji formularzy ogłoszeń z poziomu aplikacji.

ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając łatwą ewidencję danych, automatyczne tworzenie dokumentów oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych.
Aktualna cena brutto licencji to: 3 554,70 zł . 

Wartość nagrody: 3 554,70 zł brutto

Program przeznaczony  do ewidencji i kontroli wydatków do 130 000 zł. Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV.

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

Nagroda Monitora Zamówień Publicznych: Roczna pronumerata cyfrowa:

Pronumerata 10 elektronicznych wydań magazynu.
Nieograniczony - przez 365 dni - dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do pytań do ekspertów. 

Wartość nagrody: 517,54 zł brutto

Program Zjazdu:

Część 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Jednoznaczny, wyczerpujący, dokładnych i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia w praktyce i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Jak opisać kryteria w celu oceny równoważności.

3. Najczęściej popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 2. Szacowanie wartości zamówienia

4.  Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej i jednego wykonawcy w szacowaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

5. Jak agregować zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

6. Wybór właściwego sposobu szacowania wartości zamówienia.

7. Jak uzasadnić niedokonanie podziału zamówienia na części.

8. Jak szacować wartość zamówienia w przypadkach trudnych i nietypowych.

Część 3. Przedmiotowe środki dowodowe

9. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

10. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.

11. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 4. Warunki udziału w postępowaniu

12. Omówienie warunków udziału w postępowaniu.

13. Jak określać warunki udziału w postępowaniu, aby nie naruszyć zasady proporcjonalności, a jednocześnie w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Część 5. Podmioty trzecie i podwykonawcy

14. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

15. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego.

16. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Część 6. Podmiotowe środki dowodowe

17. Badanie aktualności podmiotowych środków dowodowych.

18. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

19. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych.

Część 7. Specyfikacja warunków zamówienia.

20. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu SWZ w trybie podstawowym i przetargu nieograniczony.

21. Najczęściej popełniane błędy przy wyjaśnianiu i zmianie treści SWZ.

Część 8. Przetarg nieograniczony od wszczęcia do zakończenia postępowania

22. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania.

Część 9. Tryb podstawowy od wszczęcia do zakończenia postępowania

23. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania.

Część 10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

24. Omówienie najczęściej stosowanych przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-2 i 5-9 i art. 305 pkt 2 Pzp).

Część 11. Zamówienie z wolnej ręki

25. Zakazane postanowienia umowne.

26. Obligatoryjne postanowienia w umowie na dostawy, usługi i roboty budowlane.

27. Zmiany niedopuszczalne.

28. Jak formułować dopuszczalne zmiany umowy.

29. Opcja w umowie.

30. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.

Część 12. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

31. Przedstawienie procedur konkurencyjnych (ofertowych) i negocjacyjnych.

Część 13. Rejestr umów

32. Co to jest rejestr umów.

33. Jakie informacje zawiera rejestr umów.

34. Informacje, o których umowach będą ujęte w rejestrze umów.

35. O jakich umowach informacji nie zamieszcza się w rejestrze umów.

36. Czy informacje o zmianie umowy podlegają rejestracji.

37. W jakim terminie należy zamieszczać informacje w rejestrze umów.

38. Czy ewidencji podlegają faktury.

39. Czy umowy ramowe podlegają rejestracji.

40. Kary za nierzetelne prowadzenie rejestru umów.

Opinie uczestników

(...) Szkolenie trwało trzy dni i bardzo dobrze rozłożony był czas wykładów w poszczególnych dniach. Prowadzący szkolenie Pan Józef Nowicki imponował wiedzą i dydaktycznym przygotowaniem. Umiejętnie rozkładał akcenty, słuchacz nawet nie zorientował się , że już minęło kolejne półtorej godziny wykładu. Na szczególne uznanie zasługuje też umiejętność prelegenta polegająca na wciąganiu w dyskusję uczestników szkolenia. Dzięki temu atmosfera była przyjazna i pozbawiona bariery "uczniowskiej tremy". Za cenne uważam także punktualne rozpoczynanie zajęć jak i kończenie ich o wyznaczonym czasie. Otrzymane na szkoleniu materiały jak i te dosłane po szkolenie z nawiązką wyczerpują nasze zapotrzebowanie. Jestem przekonany, że nie raz jeszcze będziemy z nich korzystali. (...) Cudowna pogoda jaką mieliśmy w czasie naszego szkolenia dodatkowo zachęcała do wyprawy w Tatry. Tymczasem zajęcia kończyły się gdy już słońce zaszło. Dlatego też warto rozważyć aby rano było więcej czasu wolnego a zajęcia zaczynały się później.
Michał Wasiak
Kancelaria Sejmu
Szkolenie miało bardzo wysoki poziom merytoryczny co bezsprzecznie związane jest z wysokimi kwalifikacjami prowadzącego. Jestem pod wrażeniem biegłej znajomości przepisów ustawy Pzp w korelacji z przepisami ustaw powiązanych i przepisami wykonawczymi. Poza zwięzłą prezentacją tematu szkolenia nieoceniona była również możliwość dyskusji, dotyczącej jego tematu jak również innych spraw związanych z codzienną pracą każdego z uczestników. Możliwość zadawania indywidualnych pytań po zakończeniu szkolenia jest ogromnie pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z pracą w zamówieniach publicznych. Organizacyjnie szkolenie również stało na bardzo wysokim poziomie i życzyłbym sobie i wszystkim zainteresowanym możliwości uczestniczenia w kolejnych szkoleniach organizowanych przez firmę Ekspert Sp. z o.o.
Krzysztof Przybek
ROPS Rzeszów

Informacje organizacyjne

Termin: 10 październik 2023r. - 13 październik 2023r.
Miejsce: ZAKOPANE
Cena: 2 199,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Dodatkowe informacje, cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 280 zł),
 • zakwaterowanie od  10 października od godz. 15:00,  o 20:00 zapraszamy na kolację,
 • zajęcia
  10 październik 2023 r.: 16.00-19.00
  11 październik 2023 r.: 9.00-16.00
  12 październik 2023 r.: 9.00-16.00
  13 październik 2023 r.: 9.00-12.00
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • kolację integracyjną,
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu, parking,
 • dostęp do strefy wellness (basen, jacuzzi,  siłownię)
 • wsparcie  merytoryczne - nieodpłatne konsultacje z wykładowcą  w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia (od poniedziałku do piątku) - konsultacje telefoniczne, wyjaśnianie wszelkich problemów.
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia,
 • ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe (bardzo bogate) materiały.

Galeria ze szkolenia

Galeria
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD SPECJALISTÓW PZP
Galeria
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD SPECJALISTÓW PZP
Galeria
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD SPECJALISTÓW PZP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl