Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Bilansowe zamknięcie roku

Cena: 598 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmy o łącznym czasie trwania  09 godz. 55 min. 09 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Jest to kurs w wersji wideo. Przeznaczony jest do osób, które rozliczają Podmioty na pełnej księgowości.

Naszym celem jest pomóc osobom, będącym praktykami, które potrzebują usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Przygotowaliśmy go z myślą o głównych księgowych, osobach prowadzących biura rachunkowe, jak również ich pracownikach, a także pracownikach działów finansowo księgowych w przedsiębiorstwach.

Ma charakter praktyczny. Prowadzi je Praktyk dla Praktyków!

Kurs ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie obowiązków związanych z bilansowym zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego.

Prowadzący, podczas kursu zebrał i omówił te zagadnienia, które w tym okresie są najważniejsze, które są często pomijane oraz te, gdzie występuje największe ryzyko popełnienia błędu.

Uwaga Prowadzącego kurs skupiona jest na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Szczególnie zadowolone z kursu są osoby, które cenią podejście praktyczne, jest tam minimalna ilość teorii, natomiast dużo praktyki i przykładów z życia.

Dowiesz się między innymi:

 • Jak przygotować się do BILANSOWEGO zamknięcia roku?
 • O czym należy pamiętać już teraz?
 • Jak rozliczyć różnice pomiędzy wynikiem BILANSOWYM a PODATKOWYM?

Wszystko w oparciu o zapisy na kontach, z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego.

Program

1. Elektroniczne sprawozdanie – zasady sporządzania i przekazywania w tym obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie;

2. Inwentaryzacja – zasady ewidencji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;

3. Podstawowe zasady tworzenia rezerw na zobowiązania;

4. Odroczony podatek dochodowy;

5. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe;

6. Odpisy aktualizujące należności i zapasy;

7. Różnice kursowe w sprawozdaniu finansowym

8. Usługi niezakończone na dzień bilansowy

9. Wybrane elementy informacji dodatkowej – zasady prezentacji;

10. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia;

11. Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia;

12. Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane zagadnienia;

13. Badanie sprawozdania finansowego.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Elektroniczne sprawozdanie – zasady sporządzania i przekazywania w tym obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie

• Warunki użyteczności sprawozdania finansowego

• Trzy obszary wymagające weryfikacji

• Przesłanki braku kontynuacji działalności

• Zdarzenia po dniu bilansowym

• Uproszczenia (zasady istotności)

• Prezentacja podatku dochodowego

• Terminy

• Podpisywanie sprawozdania finansowego

• Odpowiedzialność

• Elementy sprawozdania finansowego

• Podpisy elektroniczne

• Przekazywanie sprawozdania finansowego

2. Inwentaryzacja – zasady ewidencji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych

• Inwentaryzacja – wstęp

• Obowiązki kierownika jednostki

• Formy inwentaryzacji

• Metody i termin inwentaryzacji

• Etapy inwentaryzacji

• Dokumentacja

• Różnice inwentaryzacyjne

• Kompensata – zasady

• Zadania

3. Różnice kursowe

• Wycena należności i zobowiązań na dzień ich powstania

• Wycena na dzień bilansowy

• Różnice kursowe

• Metoda bilansowa i podatkowa

• Prezentacja różnic kursowych

• Zadania

4. Sprawozdanie finansowe

• Elementy sprawozdania finansowego

• Środki trwałe – wycena

• Środki trwałe – wyłączenia

• Instrumenty finansowe

• Kredyty i pożyczki

• Subwencja PFR

• Wycena zapasów

• Odpisy aktualizujące zapasy

• Zmiana stanu produktów

• Zestawienie zmian w kapitale własnym

• Rachunek przepływów pieniężnych – zadanie

5. Odroczony podatek dochodowy

• Kto musi?

• Przepisy bilansowe a podatkowe

• Różnice przejściowe – rodzaje, podział

• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

• Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

• Prezentacja w bilansie

• Stopa podatkowa

• Zadania

6. Odpisy aktualizujące należności

• Odpisy aktualizujące należności w prawie bilansowym

• Sposoby dokonywania odpisów

• Odpisy aktualizujące należności w prawie podatkowym

• Uprawdopodobnienie nieściągalności

• Rozwiązanie/wykorzystanie odpisu w prawie podatkowym

• Należność uznana za nieściągalną

• Moment ujęcia podatkowego

• Należności przedawnione

• Umorzenie należności

7. Zadania – przykłady rozliczenia odpisów wierzytelności oraz wybrane elementy informacji dodatkowej

8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

• Rozliczenie kosztów zakupów w czasie

• Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

• Ewidencja rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów związanych z działalnością operacyjną

• Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania

• Ewidencja rozliczeń biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

• Ewidencja rezerwy na zobowiązania

• Rozliczenia międzyokresowe przychodów

• Ustalenie przychodów z kontraktów długoterminowych

• Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi

9. Zadania

10. Badanie Sprawozdania finansowego

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 •  Prezentacja - Bilansowe zamknięcie roku

  • Elektroniczne sprawozdanie-zasady sporządzania i przekazywania w tym obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdania 
  • Inwentaryzacja
  • Różnice kursowe
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Odpisy aktualizujące należności
  • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
  • Badanie Sprawozdania finansowego

 • Materiały pomocnicze – notatki do rozwiązywanych zadań

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej bilansowego zamknięcie roku;
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Arkadiusza Szulc do omawianych zagadnień; 
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią; 
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena: 598 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)