Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy – opodatkowanie dochodów transgranicznych

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 31 min. 41 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Przy dokonywaniu transakcji z podmiotami zagranicznymi istotna jest znajomość postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre transakcje przeprowadzone przez krajowych rezydentów podatkowych skutkować będą bowiem obowiązkiem zapłaty podatku u źródła za granicą, inne zaś wywołają konieczność pobrania podatku u źródła na terytorium kraju.

Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom związanym z identyfikowaniem obowiązku pobrania lub zapłaty podatku u źródła, rozliczaniem podatku u źródła oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca Exit Tax.

Program szkolenia:

1) Polski Ład – zmiany dotyczące cen transferowych

2) Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

• relacje między przepisami krajowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

• kiedy dochód podlega opodatkowaniu u źródła (w państwie innym niż pań-stwo rezydencji)?

• rezydencja podatkowa ustalanie i wpływ na rozliczanie podatku u źródła, - zmiana rezydencji w trakcie roku, certyfikat rezydencji

3) Dochody z działalności gospodarczej – ogólne zasady opodatkowania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

4) Dochody pasywne:

 • dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne jako dochody pasywne 
 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodów pasywnych na podstawie implementowanych do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych - przesłanki zastosowania zwolnienia 
 • zasady opodatkowania przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania 
 • klauzula beneficial owner jako warunek zwolnienia dochodów pasywnych z opodatkowania podatkiem u źródła lub zastosowania stawki obniżonej

5) Dochody ze zbycia majątku:

 • opodatkowanie dochodów z nieruchomości w świetle zmian z 2021 roku 
 • opodatkowanie dochodów z praw majątkowych 
 • opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu 
 • opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności pozostałych składników majątku

6) Zagraniczne dochody z pracy:

 • zasady ogólne opodatkowania 
 • klauzula delegacyjna - przesłanki wyłączenia opodatkowania podatkiem u źródła 
 • wynajem pracowników a opodatkowanie podatkiem u źródła - szczególne po-stanowienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Niemcami 
 • ulga abolicyjna po zmianach z 2021 roku – skutki wprowadzonych zmian 
 • przykłady rozliczeń podatkowych

7) Metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metoda wyłączenia z progresją (metoda zwolnienia) - istota metody na przykładzie 
 • metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia) - istota metody na przykładzie
 • abolicja podatkowa - możliwość zastosowania metody innej niż przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania 
 • kierunki zmian metod unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach

8) Podatek u źródła:

 • pobór i zapłata podatku  
 • obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązki informacyjne płatnika 
 • klauzula ubruttawiająca 
 • planowane zmiany na rok 2022 w zakresie podatku u źródła

9) Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit Tax)

Tematy poszczególnych filmów:

 

1. Omówienie programu szkolenia

2. Polski Ład – zmiany dotyczące cen transferowych

 • Podstawa prawna  
 • Definicja podmiotów powiązanych 
 • Rok obrotowy i rok podatkowy na potrzeby cen transferowych 
 • Korekta cen transferowych 
 • Doprecyzowanie mechanizmu safe harbour – usługi o niskiej wartości dodanej 
 • Doprecyzowanie mechanizmu safe harbour – pożyczki, kredyty, emisja obligacji 
 • Lokalna dokumentacja cen transferowych  
 • Informacja o cenach transferowych (TPR) 
 • Zwolnienie z obowiązku raportowania o umowach zawartych z nierezydentami

3. Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Niegraniczony obowiązek podatkowy – rezydencja podatkowa 
 • Ograniczony obowiązek podatkowy
 • Dochody osiągane na terytorium RP – ustawa o CIT 
 • Dochody osiągane na terytorium RP – ustawa o PIT 
 • Dochody osiągane na terytorium RP – UPO 
 • Ograniczony obowiązek podatkowy – relacje między krajowymi przepisami a UPO 
 • Certyfikat rezydencji 
 • Istota stosowania UPO 
 • Konwencja MLI a UPO

4. Dochody z działalności gospodarczej

 • Dochody z działalności gospodarczej na gruncie UPO 
 • Zagraniczny zakład 
 • Określanie dochodu zagranicznego zakładu

5. Dochody pasywne

 • Dochody pasywne na gruncie przepisów krajowych 
 • Odsetki i należności licencyjne – zwolnienie z opodatkowania 
 • Dywidendy – zwolnienie z opodatkowania 
 • Dochody pasywne na gruncie UPO 
 • Dochody pasywne na gruncie UPO – wypłata dywidendy 
 • Dochody pasywne na gruncie UPO – pożyczka od spółki osobowej 
 • Dochody pasywne na gruncie UPO – oprogramowanie 
 • Dochody pasywne na gruncie UPO – najem samochodu osobowego za granicą 
 • Odsetki i należności licencyjne – rozliczanie podatku w Polsce jako państwie źródła 
 • Dywidendy – rozliczanie podatku w Polsce jako państwie źródła

6. Dochody z majątku nieruchomego i zyski z przeniesienia własności majątku

 • Dochody z nieruchomości (wynajem, dzierżawa itp.) 
 • Dochody ze zbycia nieruchomości na przykładzie UPO z Czechami 
 • Klauzula nieruchomościowa – UPO z Czechami vs. UPO z RFN 
 • Zbycie majątku ruchomego stanowiącego część zakładu na przykładzie UPO z Czechami 
 • Zbycie pozostałych składników majątku na przykładzie UPO z Czechami

7. Zagraniczne dochody z pracy

 • Zasady opodatkowania na przykładzie UPO z Holandią
 • Klauzula delegacyjna 
 • Wynajem pracowników 
 • Zagraniczne dochody z pracy

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania

 • Metoda wyłączenia z progresją (metoda zwolnienia) – istota 
 • Metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia) – istota 
 • Ulga abolicyjna 
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania – kierunki zmian w UPO

9. Podatek u źródła

 • Obowiązki płatnika w związku z poborem podatku u źródła 
 • Obowiązki płatnika w związku z poborem podatku u źródła przy transakcjach przekraczających 2 mln zł – od kiedy? 
 • Obowiązki płatnika w związku z poborem podatku u źródła przy transakcjach przekraczających 2 mln zł – Polski Ład 
 • Klauzula ubruttawiająca

10. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit Tax)

 • Zakres przedmiotowy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania i stawka podatku 
 • Deklaracja i zapłata podatku

 

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Podatek dochodowy – opodatkowanie dochodów transgranicznych

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej podatku dochodowego – opodatkowania dochodów transgranicznych;

 2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia