Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 18 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 51 min. 02 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.

W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem podatkowym przedsiębiorców.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2021 roku. W konsekwencji udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom rozpoznawanie i ograniczanie ryzyka podatkowego w codziennej praktyce zawodowej.

 

Program szkolenia:

1. Źródła przychodów w podatku PIT i CIT:

 • kalkulacja podatku w oparciu o dochód na źródle w PIT oraz CIT
 • kategorie przychodów i moment ich rozpoznania 
 • przyporządkowanie kosztów do poszczególnych źródeł przychodu - przykłady 
 • moment rozliczenia kosztów - koszty bezpośrednie i pośrednie 
 • korygowanie przychodów i kosztów w praktyce

2. Przychody - wybrane zagadnienia:

 • przychody z nieodpłatnych świadczeń - kwalifikacja oraz ustalanie wysokości przychodu na przykładach 
 • datio in solutum - skutki podatkowe świadczenia w miejsce wykonania (np. rozliczenie udziału w zysku spółki osobowej w formie rzeczowej) 
 • przychody ze środka trwałego będącego budynkiem - zasady opodatkowania 
 • przychody z walut wirtualnych - zasady opodatkowania

3. Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia:

 • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP – zdarzenia szczególne 
 • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP
 • jednorazowa amortyzacja – zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji
 • wartość własnej pracy podatnika jako KUP

4. Estoński CIT:

 • istota rozwiązania
 • warunki umożliwiające skorzystanie z estońskiego CIT 
 • zasady opodatkowania po wyborze estońskiego CIT 
 • opłacalność stosowania estońskiego CIT

5. Pozostałe zagadnienia:

 • "ulga na złe długi" w świetle zmian z 2020 roku
 • zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.: zaliczki kwartalne i uproszczone, obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek (bez płatnika), skutki nadpłacenia zaliczki, skutki uiszczenia zaliczki w wysokości niższej niż wymagalna lub po wymagalnym terminie, "kredyt podatkowy" 
 • zasady rozliczania strat poniesionych w poprzednich latach podatkowych – czy stratę do kwoty 5 mln zł można bezwarunkowo rozliczyć z dochodem z bieżącego roku?
 • obniżona stawka CIT – warunki stosowania i skutki utraty prawa do jej stosowania w trakcie roku 
 • spółki nieruchomościowe w 2021 roku

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Źródła przychodów w PIT i CIT cz. 1

 • Problematyka przyporządkowania przychodów od źródeł – PIT

3. Źródła przychodów w PIT i CIT cz. 2

 • Dochód kalkulowany na źródle w PIT 
 • Dochód kalkulowany na źródle w CIT

4. Źródła przychodów w PIT i CIT cz. 3

 • Przyporządkowanie przychodów do źródła – CIT 
 • Przychody 
 • Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – data powstania przychodu 
 • Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej

5. Źródła przychodów w PIT i CIT cz. 4

 • KUP ‒ rozliczanie kosztów w czasie 
 • KUP ‒ dzień poniesienia 
 • KUP ‒ rozliczanie kosztów w czasie (PKPiR) 
 • Korekta przychodów i KUP

6. Przychody – wybrane zagadnienia cz. 1

 • Przychód – rzeczy lub prawa otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie
 • Przychód – świadczenia nieodpłatne i świadczenia częściowo odpłatne 
 • Przychód z nieodpłatnych świadczeń – nierozliczona zaliczka na poczet zysku w spółkach niebędących podatnikiem CIT 
 • Przychód z nieodpłatnych świadczeń – nieoprocentowana pożyczka 
 • Przychód z nieodpłatnych świadczeń – nieodpłatna praca członków zarządu
 • Nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami bliskimi 
 • Datio in solutum

7. Przychody – wybrane zagadnienia cz. 2

 • Podatek od przychodów z budynków

8. Przychody – wybrane zagadnienia cz. 3

 • Waluty wirtualne – zasady opodatkowania 
 • Waluty wirtualne – po co wprowadzono szczególne zasady opodatkowania? 
 • Waluty wirtualne – co ze stratą sprzed 2019 roku?

9. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia cz. 1

 • Limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP

10. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia cz. 2

 • Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego jako KUP

11. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia cz. 3

 • Jednorazowa amortyzacja: wartość początkowa ≤ 10 000 zł
 • Jednorazowa amortyzacja I: wartość początkowa > 10 000 zł 
 • Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą – wyłączenia 
 • Status małego podatnika w spółkach niebędących osobą prawną 
 • Jednorazowa amortyzacja II: wartość początkowa > 10 000 zł
 • Jednorazowa amortyzacja I i II ‒ prawo czy obowiązek? 
 • Jednorazowa amortyzacja III

12. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia cz. 4

 • Wartość własnej pracy podatnika jako KUP

13. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT)

 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych 
 • Zakres podmiotowy – kryteria podstawowe
 • Zakres podmiotowy – kryterium wysokości przychodu 
 • Zakres podmiotowy – kryterium struktury przychodów 
 • Zakres podmiotowy – kryterium zatrudnienia 
 • Zakres podmiotowy – wyłączenia 
 • Obowiązki wynikające ze zmiany sposobu opodatkowania
 • Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych lub wydatków na wynagrodzenia 
 • Kategorie dochodów opodatkowanych ryczałtem 
 • Dochód z tytułu ukrytych zysków 
 • Stawki estońskiego CIT 
 • Rozliczenie dochodu wspólników

14. Pozostałe zagadnienia cz. 1

 • Ulga na złe długi

15. Pozostałe zagadnienia cz. 2

 • Zaliczki z działalności gospodarczej – zasady ogólne
 • Brak obowiązku zapłaty zaliczki 
 • Zaliczka zapłacona po terminie 
 • Zaliczki zapłacona w kwocie wyższej niż wymagalna
 • Zaliczki – kredyt podatkowy 
 • Zaliczki regulowane bez pośrednictwa płatnika 
 • Zaliczki – KPIR

16. Pozostałe zagadnienia cz. 3

 • Rozliczanie strat podatkowych

17. Pozostałe zagadnienia cz. 4

 • Obniżona stawka CIT 
 • Zaliczki a obniżona stawka CIT

18. Pozostałe zagadnienia cz. 5

 • Spółka nieruchomościowa – definicja
 • Zbycie udziałów i innych praw 
 • Obowiązki informacyjne 
 • Publikacja indywidualnych danych 
 • Obowiązki sprawozdawcze

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Podatek dochodowy – rozliczenia krajowe

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego w zakresie rozliczeń krajowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 97 zł brutto