Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy - rozliczenia krajowe

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 32 min. 49 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.

W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem podatkowym przedsiębiorców.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2020 roku lub podlegają częstym zmianom legislacyjnym.

W konsekwencji udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom rozpoznawanie i ograniczanie ryzyka podatkowego w codziennej praktyce zawodowej.

 

Program szkolenia:

1) Źródła przychodów w podatku PIT i CIT - przyporządkowanie przychodów i kosztów do źródeł oraz moment rozpoznania przychodu i rozliczenia kosztu

 • kalkulacja podatku w oparciu o dochód na źródle w PIT oraz CIT
 • kategorie przychodów i moment ich rozpoznania
 • przyporządkowanie kosztów do poszczególnych źródeł przychodu - przykłady
 • moment rozliczenia kosztów - koszty bezpośrednie i pośrednie
 • moment rozliczenia korekty przychodu lub kosztu - korekty bieżące i wsteczne na przykładach

2) Przychody - wybrane zagadnienia

 • przychody z nieodpłatnych świadczeń - kwalifikacja oraz ustalanie wysokości przychodu na przykładach
 • datio in solutum - skutki podatkowe świadczenia w miejsce wykonania (np. dywidendy w formie rzeczowej)
 • przychody ze środka trwałego będącego budynkiem - zasady opodatkowania
 • przychody z walut wirtualnych - zasady opodatkowania

3) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia

 • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych
 • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP
 • odsetki jako KUP
 • jednorazowa amortyzacja - kiedy dopuszcza się dokonywanie jednorazowej amortyzacji?

4) Świadczenia pracownicze w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

 • rozliczanie podatkowe po stronie pracodawcy oraz pracownika przyznanych świadczeń pracowniczych w postaci pakietów medycznych, kart MultiSport, zawartych lub odnowionych polis ubezpieczeniowych, zwrotu wydatków na okulary, odzieży służbowej
 • samochody służbowe przysługujące pracownikom oraz samochody prywatne wykorzystywane przez pracownika w działalności pracodawcy - rozliczenia podatkowe
 • wydatki przedsiębiorstwa na zorganizowanie imprezy okolicznościowej - skutki podatkowe dla pracodawcy i pracownika

5) Pozostałe zagadnienia

 • "ulga na złe długi" w świetle zmian wchodzących w życie w 2020 roku
 • zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.: zaliczki kwartalne i uproszczone, obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek (bez płatnika), skutki nadpłacenia zaliczki, skutki uiszczenia zaliczki w wysokości niższej niż wymagalna lub po wymagalnym terminie, "kredyt podatkowy"
 • zasady rozliczania strat poniesionych w poprzednich latach podatkowych

Tematy poszczególnych filmów:

1. Podatek dochodowy

2. Planowanie zmiany w podatkach dochodowych 2021

3. Źródła przychodów w PIT i CIT

a. Dochód kalkulowany na źródle w PIT

b. Problematyka przyporządkowania przychodów do źródeł

c. Dochód kalkulowany na źródle w CIT

4. Źródła przychodów w PIT i CIT

a. Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – data powstania przychodu

b. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej

5. Źródła przychodów w PIT i CIT

a. KUP – rozliczanie kosztów w czasie

b. KUP – dzień poniesienia

c. KUP – rozliczanie kosztów w czasie (PKPiR)

d. Korekta przychodów i KUP

6. Przychody – wybrane zagadnienia

a. Przychód – rzeczy lub prawa otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie

b. Przychód z nieodpłatnych świadczeń – dywidenda niewypłacona w terminie

c. Przychód z nieodpłatnych świadczeń – nierozliczona zaliczka na poczet zysku w spółkach osobowych

d. Przychód z nieodpłatnych świadczeń – nieoprocentowana pożyczka

e. Przychód z nieodpłatnych świadczeń – nieodpłatna praca członków zarządu

7. Przychody – wybrane zagadnienia

a. Datio in solutum

8. Przychody – wybrane zagadnienia

a. Podatek a przychód z budynków

9. Przychody – wybrane zagadnienia

a. Waluty wirtualne – zasady opodatkowania

b. Waluty wirtualne – po co wprowadzono szczególne zasady opodatkowania ?

c. Waluty wirtualne – co ze stratą sprzed 2019 roku ?

10. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia

a. Limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP

11. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia

a. Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego jako KUP

b. KUP – limitowanie odsetek

c. KUP – limitowanie odsetek a „kwota wolna”

d. KUP- schemat postępowania przy limitowaniu odsetek

e. KUP – przykład limitowania odsetek

12. Koszty uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia

a. Jednorazowa amortyzacja: wartość początkowa ≤ 10 000 zł

b. Jednorazowa amortyzacja I: wartość początkowa > 10 000 zł

c. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą

d. Status małego podatnika w spółkach niebędących osobą prawną

e. Jednorazowa amortyzacja II: wartość początkowa > 10 000 zł

f. Jednorazowa amortyzacja – prawo czy obowiązek ?

13. Świadczenia pracownicze

a. Pakiety medyczne

b. Karty multisport

c. Polisy ubezpieczeniowe

d. Okulary korekcyjne

e. Odzież służbowa

f. Wydatki z tytułu jazd lokalnych lub podróży służbowych

g. Podróż służbowa a jazda lokalna

h. Zwrot wydatków z tytułu jazd lokalnych lub podróży służbowych własnym samochodem a przychód pracownika

i. Zwrot wydatków z tytułu jazd lokalnych własnym samochodem a przychód pracownika

j. Samochód służbowy udostępniony pracownikowi a przychód pracownika

k. Samochód służbowy udostępniony pracownikowi a koszt pracodawcy

l. Wydatki na zorganizowanie imprezy okolicznościowej

m. Udział w imprezie okolicznościowej jako przychód

14. Pozostałe zagadnienia

a. Ulga na złe długi – zasady

b. Ulga na złe długi w zaliczkach

c. Ulga na złe długi a COVID – 19

d. Zaliczki z działalności gospodarczej – zasady ogólne

e. Zaliczka a obniżona stawka CIT

f. Brak obowiązku zapłaty zaliczki

g. Zaliczka zapłacona po terminie

h. Zaliczki zapłacona w kwocie wyższej niż wymagana

i. Zaliczki – kredyt podatkowy

j. Zaliczki regulowane bez pośrednictwa płatnika

k. Zaliczki – KPIR

l. Zasady rozliczenia strat podatkowych

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja w pdf

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku dochodowego w transakcjach krajowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wyroków sądowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto