NOWOŚCI


21.03.2023

Nowy post
04.04.2023 - Szkolenie doskonalące dla członków komisji przetargowych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

Szkolenie doskonalące dla członków komisji przetargowych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

Czego dowiesz się podczas szkolenia i dla kogo jest to szkolenie:

Podczas szkolenia dowiesz się:

• jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia

• jak oszacować wartość zamówienia w sytuacjach nietypowych

• jak uzasadnić niedokonanie podziału na części

• w jakiej formie i postaci wykonawcy powinni składać podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa i inne dokumenty w postępowaniu

• jakich błędów nie popełniać podczas określania warunków udziału w postępowaniu

• jakie błędy są popełniane podczas badania i oceny ofert oraz oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

• jak prawidłowo sporządzić SWZ

• jak prawidłowo opisać zmiany umowy

• jak prawidłowo opisać zmiany wynagrodzenia wskutek waloryzacji obligatoryjnej

• jakie błędy popełniają zamawiający opisując zmiany umowy

• o obowiązkach zamawiającego wynikających z ustawy Pzp

###TO_TOP###

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim:

• członkom komisji przetargowych oraz pracownikom merytorycznym odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

• osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych i komisjach przetargowych

###TO_TOP###

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
  • przepisy wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych 
  • pełną prezentację multimedialną obejmującą program kursu 
  • edytowalne przykłady SWZ z załącznikami 
  • gotowe przykłady wezwań, zawiadomień, informacji
###TO_TOP###

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1. Szacowanie wartości zamówienia

1. Metody i sposoby szacowania wartości zamówień.

2. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

3. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

4. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane:

• rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,

• roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,

• roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,

5. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach.

6. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw

Część 2. Podział zamówienia na części

1. Podział zamówienia na części.

2. Uzasadnienie braku podziału na części.

3. Kiedy może powstać zarzut niedokonania podziału zamówienia na części.

Część 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych i jak opisać kryteria równoważności.

3. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w przypadku formy ryczałtowego i kosztorysowego wynagrodzenia.

Część 4. Przedmiotowe środki dowodowe

1. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

2. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.

3. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

4. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 5. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

2. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

Część 6. Podmioty trzecie i podwykonawcy.

1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

2. Treść zobowiązania.

3. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Część 7. Podmiotowe środki dowodowe.

1. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych.

2. Jak badać aktualność podmiotowych środków dowodowych.

3. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

Część 8. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).

1. Na co trzeba zwrócić uwagę sporządzając SWZ.

2. Dokonywanie zmian treści SWZ.

3. Wyjaśnianie treści SWZ.

Część 9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

1. Forma i treść umowy.

2. Klauzule abuzywne (zapisy zakazane) w umowie.

3. Obligatoryjne zapisy w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

• jak określać planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych lub planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej

• jak określać warunki zapłaty wynagrodzenia

• jak określać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

4. Jak szczegółowo zamawiający powinien opisać zmiany wynagrodzenia wskutek zmian (przykłady zapisów w umowie):

• stawki podatku VAT

• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

5. Jak szczegółowo zamawiający powinien opisać waloryzację wynagrodzenia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

Galeria ze szkolenia

###TO_TOP###

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć