ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ z miniPORTALEM OD WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO ZAWARCIA UMOWY oraz RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - Warszawa

Zapraszamy na szkolenie pt.

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ z miniPORTALEM OD WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO ZAWARCIA UMOWY

Obowiązki zamawiającego w zakresie e-faktur ustrukturyzowany od 18.04.2019 r.

Termin: 21 maja 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie przebiegu przetargu nieograniczonego od przygotowania postępowania do wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem miniPortalu w postępowaniu powyżej progu unijnego, a także w przetargu nieograniczonym w postępowaniu poniżej progu unijnego, gdy zamawiający zdecyduje się dopuścić składanie ofert w postaci elektronicznej
 • przedstawienie zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcą oraz zasad składania JEDZ-a, ofert, oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu
 • przedstawienie i omówienie przykładowych zapisy w SIWZ oraz gotowych wezwań wykonawcy z art. 26 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 87 ust. 2 i art. 90 Pzp
 • przedstawienie i omówienie błędów popełnianych w elektronicznych zamówieniach
 • przedstawienie i omówienie zmian w zawartej umowie - przykłady aneksów sporządzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 Pzp
 • omówienie obowiązków zamawiających w zakresie odbioru e-faktur ustrukturyzowanych od 18 kwietnia 2019 r.
 • omówienie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadzającej przepisy RODO do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • pracownicy działów i komórek zamówień publicznych
 • członkowie komisji przetargowych
 • osoby, którym zleca się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
 • pracownicy wykonawców odpowiedzialni za sporządzanie ofert

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia po zakończonym cyklu szkoleń otrzymają:

 • wzór SIWZ w postępowaniu poniżej progu unijnego, w którym wykonawcy będą składać oferty za pomocą miniPortalu i w formie pisemnej
 • wzór SIWZ do wykorzystania w postępowaniu powyżej progu unijnego, w którym wykonawcy będą składać oferty za pomocą miniPortalu
 • gotowe wzory wezwań z art. 26 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 90 Pzp - do zastosowania w przetargu nieograniczonym z formą pisemną i elektroniczną oferty
 • KOMENTARZ „Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania”
 • ZESZYT ORZECZNICZY NR 2 - unikatowa kolejna publikacja zawierająca najnowsze orzecznictwo dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane, środków ochrony prawnej, wykluczenia z postępowania wykonawcy, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia (w postaci e-booka)

PAKIET DLA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

Uczestnicy szkolenia poza materiałami szkoleniowymi otrzymają również specjalny „PAKIET DLA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO”.

Pakiet zawiera profesjonalnie opracowany regulamin komisji przetargowej, uwzględniający podział czynności pomiędzy członków komisji przetargowej oraz czynności wykonywane przez komisję przetargową również w postępowaniu elektronicznym.

Pakiet zawiera również komentarz dotyczący wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych („Nowe spojrzenie na ryczałtowe wynagrodzenie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane”). Jest to najnowszy komentarz zawierający orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. Komentarz umożliwi nie tylko podjęcie decyzji, czy w danej sytuacji wynagrodzenie ryczałtowe będzie najlepszym rozwiązaniem, ale także będzie pomocne w sporach: zamawiający - wykonawca.

Komentarz „Czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” będzie natomiast pomocny przy podjęciu decyzji o upoważnieniu pracownika zamawiającego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

Program szkolenia:

1. Publikacja postępowania, składanie i otwarcie ofert z wykorzystaniem miniPORTALU.

2. Jak powinna przebiegać komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu z wykorzystaniem miniPortalu i w postępowaniu poniżej progów unijnych.

3. Składanie JEDZ, oświadczeń i dokumentów, aktualne orzecznictwo.

4. Przepisy dotyczące elektronizacji zamówień.

5. Przykładowe zapisy w SIWZ w postępowaniu z elektronizacją zamówień.

6. Przykładowe zapisy w postępowaniu mieszanym poniżej progu unijnego - z ofertą składaną w formie elektronicznej i pisemnej.

7. Jak przeprowadzić postępowanie poniżej progów unijnych z jednoczesnym wykorzystaniem formy pisemnej oferty oraz elektronizacji (dopuszczenie formy elektronicznej oferty w przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego).

8. Jakie zapisy powinny zawierać wezwania do uzupełniania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu poniżej progów unijnych z jednoczesnym wykorzystaniem formy pisemnej oferty oraz elektronizacji.

9. Dokonywanie wyjaśnień i zmian treści SIWZ.

10. Kwalifikowany podpis elektroniczny i weryfikowanie podpisu elektronicznego.

11. Jak wykonawcy powinni składać oferty w postępowaniu z elektronizacją.

12. Czy jest dopuszczalne złożenie skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

13. Forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu poniżej progów i powyżej progów unijnych.

14. Jak postąpić w sytuacji, gdy wskutek awarii środka komunikacji elektronicznej nie jest możliwe złożenie oferty i JEDZ-a?

15. Omówienie funkcjonalności miniPortalu od opublikowania postępowania do wyboru oferty.

16. Składnie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu z elektronizacją zamówień oraz formą pisemną oferty.

17. Błędy i nieprawidłowości w składanych ofertach, oświadczeniach i dokumentach.

18. Omówienie nieprawidłowości występujących w przebiegu postępowań.

19. Jak dokonywać zmian w zawartej umowie.

20. Przykłady aneksów sporządzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 Pzp.

21. Obowiązki zamawiających w zakresie odbioru e-faktur ustrukturyzowanych od 18 kwietnia 2019 r.

22. Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?

23. Co to jest i jak funkcjonuje PFE - Platforma Elektronicznego Fakturowania.

24. Czy w SIW muszą być zapisy o e-fakturach ustrukturyzowanych?

25. Omówienie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadzającej przepisy RODO do ustawy – Prawo zamówień publicznych:

 • Udostępnianie danych osobowych dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO
 • Jak prowadzić protokół postępowania zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO
 • Stosowanie rozporządzenia RODO, a realizacja zasady jawności postępowania
 • Jak udostępniać informacje zawarte w protokole postępowania i załącznikach do protokołu, zawierających dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 • Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania oraz załącznikach do protokołu
 • Jak zamieszczać w umowie postanowień dotyczących weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy, by były one zgodne z rozporządzeniem RODO

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 21 maj 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ z miniPORTALEM OD WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO ZAWARCIA UMOWY oraz RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl