Jak wzorcowo sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy, przeprowadzić procedurę odwróconą?

Zapraszamy na szkolenie pt.

Jak wzorcowo sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy, przeprowadzić procedurę odwróconą?
Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 Badanie i ocena ofert, usługi społeczne, wolna ręka.
 Szkolenie dwudniowe ONLINE

Termin: 10 - 11 czerwca 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego w 3 wariantach
 • omówienie przebiegu trybu zamówienia z wolnej ręki
 • omówienie zamówień na usługi społeczne
 • omówienie zasad tworzenia SWZ
 • omówienie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN (procedury, dokumenty, jak przeprowadzać postępowania)
 • omówienie protokołu postępowania
 • omówienie problematyki umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej zmian, obligatoryjnych i zakazanych zapisów umownych.

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia z wzorami prezentowanych wzorów dokumentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Przetarg nieograniczony i przebieg procedury odwróconej

1. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.
2. Zmiany w procedurze odwróconej.
3. Wszczęcie postępowania.
4. Udostępnianie SIWZ.
5. Terminy składania ofert.
6. Składanie i otwarcie ofert.
7. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.
8. Ocena ofert oraz kryteria oceny ofert.
9. Ocena podmiotowa wykonawców.
10. Wybór najkorzystniejszej oferty.
11. Termin związania ofertą.
12. Zakończenie postępowania - zawarcie umowy.
13. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.
14. Obowiązki informacyjne zamawiającego.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

15. Omówienie treści SWZ.
16. Porównanie treści SWZ.
17. Dokonywanie zmian treści SWZ.
18. Wyjaśnianie treści SWZ.

Tryb podstawowy i jego przebieg w 3 wariantach

19. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy / unieważnienia postępowania w 3 wariantach.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

20. Co to są usługi społeczne.
21. Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, do których stosuje się przepisy Pzp właściwe dla:
• zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;
• zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130.000 złotych.
22. Omówienie wymaganej dokumentacji postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

23. Forma i treść umowy.
24. Zakazane postanowienia umowne.
25. Umowy na czas oznaczony i czas nieoznaczony.
26. Obligatoryjne postanowienia umowne.
27. Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
29. Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia.
30. Jak dokonywać zmian w umowie.
31. Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.
32. Odstąpienie od umowy i jej unieważnienie.
33. Opcja.

Tryb zamówienia z wolnej ręki

34. Przygotowanie postępowania.
35. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-10).
36. Przebieg postępowania.
37. Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.
38. Odstąpienie od stosowania niektórych przepisów ustawy.
39. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
40. Tryb zamówienia z wolnej ręki poniżej progu unijnego.

Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 PLN

41. Jak udzielać zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN
42. Omówienie regulaminy udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN.
43. Przedstawienie przykładowych postępowań o udzielenie zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN.

Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

44. Sporządzanie protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, trybie podstawowym i zamówieniu z wolnej ręki.
45. Archiwizowanie dokumentów postępowania.
46. Udostępnienie protokołu postępowania i załączników do protokołu.
47. Omówienia protokołu postępowania w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 10 czerwiec 2021r. - 11 czerwiec 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 699,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak wzorcowo sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy, przeprowadzić procedurę odwróconą?

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl