Kurs - Akademia rozliczeń podatkowych w 2023r.

Termin: 29 maja 2023r.
06 czerwca 2023r.
04 lipca 2023r.
29 sierpnia 2023r.
14 września 2023r.
9 października 2023r.
17 listopada 2023r.
Miejsce: Online (od 09:30 do 15:30)
Cena: 2443,00 zł netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Zobacz co dr Krzysztof Biernacki mówi o Kursie

Opis kursu:

Dzięki kursowi uzyskasz, a także uzupełnisz wiedzę z szerokiego zakresu rozliczeń podatkowych. Prowadzący w sposób szczegółowy omówi najważniejsze tematy tj. podatki dochodowe i VAT, kontrola podatkowa, fakturowanie i zamknięcie roku, uwzględniając zmieniające się przepisy i dostosowując je do aktualnych potrzeb. Przekazywana wiedza będzie uzupełniana o aktualne interpretacje podatkowe, orzecznictwo, a przede wszystkim o praktyczne informacje przydatne w codziennej pracy związanej z rozliczeniami podatkowymi.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

  • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
  • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
  • KONTAKT Z TRENERAMI
  • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

  • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
  • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
  • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
  • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Program kursu:

1. Podatki dochodowe w 2023r.

Termin: 29 maja 2023r.

Zmiany w przepisach o podatkach dochodowych wprowadzone w 2022r., jak też nowelizacje na 2023r. w sposób istotny zmieniły ich zasady rozliczeń. Ponadto ustawodawca wprowadził nowe rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem PIT.

Szkolenie omawiać będzie praktyczne konsekwencje zmian wprowadzonych w 2022r. oraz 2023r. z uwzględnieniem aktualnych interpretacji podatkowych oraz praktyki stosowania nowych przepisów.

Program

• Opodatkowanie podatkiem PIT:

• Dochód podatkowy a podstawa określenia składki zdrowotnej;

• Rozliczenie podatników wg. stawki 19% oraz zasad ogólnych;

• Szczególne przypadki rozliczeń w 2022r.;

• Ulgi i zwolnienia w podatku PIT;

• Opodatkowanie podatkiem CIT;

• Nowe formy opodatkowania w podatku CIT, w tym tzw. CIT estoński;

• Przychody i koszty podatkowe;

• Rozliczenie podatku;

• Rozliczenie wypłat zysków na rzecz wspólników:

• Wypłaty na rzecz wspólników spółek z oo;

• Wypłaty na rzecz komplementariuszy i komandytariuszy

2. Podatek VAT w 2023r.

Termin: 06 czerwca 2023r.

W podatku VAT ustawodawca na bieżąco wprowadza nowelizacje, które w sposób istotny wpływają na rozliczenie tego podatku. Związane jest to zarówno z wprowadzaniem szczególnych zasad jego rozliczania, jak też modyfikacji i doprecyzowania ewidencji transakcji podstawowych.

Szkolenie skupiać się będzie na prezentacji zmian z 2022r. oraz 2023r. w świetle aktualnej praktyki ich stosowania, z uwzględnieniem stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe.

Program

• Krajowe transakcje towarowe – zasady ich opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego;

• Dostawa towaru i nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne;

• Świadczenie usług w transakcjach krajowych;

• Moment powstania obowiązku podatkowe – zasady ogólne i szczególne

• Transakcje transgraniczne – zasady stosowania stawki 0% oraz rozliczenie podatku należnego przy imporcie oraz WNT;

• Zasady rozliczeń sprzedaży towarów (WDT);

• Zakup towarów (WNT oraz import) i rozliczenie podatku należnego i naliczonego;

• Eksport towarów poza Unię Europejską

• Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym

• Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym

• Zakupy usług (import usług)

• Świadczenie usług na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza Unią

3. Rozliczenia samochodów osobowych

Termin: 04 lipca 2023r.

Opodatkowanie wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej objęte jest coraz szerszym zakresem opodatkowania. Analizując całokształt zmian na przestrzeni ostatnich lat można śmiało stwierdzić, że ustawodawca podatkowy zniechęca do nabywania i wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonych przez podatnikach działalnościach gospodarczych.

Szkolenie omawiać będzie całokształt regulacji, zarówno w podatkach dochodowych jak i VAT, dotyczących rozliczania samochodów osobowych. W szczególności uwaga zostanie zwrócona na konsekwencje zmian cząstkowych, które odnoszą się do korzystania z takich pojazdów.

Program

• Opodatkowanie korzystania z samochodów w podatkach dochodowych i przychodowych

• Koszty związane z korzystaniem z samochodu (amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie);

• Raty leasingu a korzystanie z samochodu;

• Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a samochód wykorzystywany do celów mieszanych – rozliczenie kosztów;

• Korzystanie z samochodów prywatnych pracowników – metody rozliczeń;

• Przychód po stronie pracownika ze względu na korzystanie z samochodu służbowego – zasady rozliczeń;

• Podatek przychodowy przy wynajmie samochodu;

• Podatek VAT przy samochodach

• Odliczenie podatku VAT przy nabyciu – zasady dokumentowania prawa do pełnego odliczenia;

• Zbycie samochodu – zasady naliczenia podatku należnego i korekta podatku naliczonego;

• Korzystanie z samochodu do celów prywatnych pracowników – konsekwencje w zakresie podatku naliczonego;

• Wynajem samochodu pracownikowi;

• Pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem samochodu

• Zmiana przeznaczenia samochodu – konsekwencje podatkowe;

• Darowizna samochodu – jak rozliczyć;

• Naprawa samochodu – rozliczenie uwzględniające wypłatę z polis AC i OC

4. Kontrola podatkowa i postępowanie dowodowe

Termin 29 sierpnia 2023 r.

Statystyki wskazują, że zmniejszenie ilości kontroli w latach minionych związane było z pandemią COVID-19. Obecnie widoczna jest tendencja do zwiększania ich liczby, co szczególnie widoczne jest w przypadku kontroli podatkowych. Jest to o tyle istotne, że obecnie organy podatkowe podejmują czynności tzw. selektywnego zbierania materiałów dowodowych w toku kontroli, gdyż obowiązki obligatoryjnego przekazywania danych przez podatników minimalizują zakres informacji, które organ musi dodatkowo pozyskać.

Szkolenie omawiać będzie procedurę kontroli podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego podejścia organów podatkowych do gromadzenia materiału dowodowego.

Program

• Kontrola podatkowa:

• Rodzaje kontroli i ich zakres;

• Regulacje prawne przy wykorzystywane przy czynnościach sprawdzających;

• Instrumenty ochrony podatników przy czynnościach sprawdzających;

• Gromadzenie dowodów w trakcie kontroli podatkowej:

• Zasada gromadzenia materiału dowodowego i udział podatnika w takich procedurach;

• Dowody z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej;

• Dowody osobowe, w tym dowody z przesłuchań świadków oraz wyjaśnienia w toku kontroli;

• Zakończenie kontroli podatkowej;

• Wszczęcie kontroli po czynnościach sprawdzających;

• Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;

• Korekty deklaracji przy kontrolach podatkowych;

5. Międzynarodowe rozliczenia w podatkach dochodowych

Termin: 14 września2023 r.

Wzrastająca internacjonalizacja gospodarki narzuca w coraz szerszym zakresie obowiązek stosowania przepisów międzynarodowego prawa podatkowego. Ma to istotne znaczenie w podatkach dochodowych, gdzie zarówno umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również przepisy prawa unijnego, w sposób szeroki wpływają na rozliczenia transakcji transgranicznych. Szkolenie ma na celu prezentację zasad opodatkowania transakcji na rzecz nierezydentów – zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak też na rzecz podatników spoza UE.

PROGRAM

• Obowiązki informacyjne w rozliczeniach międzynarodowych;

• Rozliczenia płatności na rzecz nierezydentów, w tym podatek u źródła;

• Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – struktura i najważniejsze zagadnienia;

• Rozliczenia wybranych transakcji (dywidendy, osoby na umowach zlecenie itp.);

• Dokumentacja przy rozliczeniach międzynarodowych

6. Fakturowanie, w tym KSeF

Termin: 09 października 2023 r.

W 2022r. weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania i udostępniania faktur w ramach Krajowego Systemu e- Faktur ( KSeF ), które wprowadzają w obrót gospodarczy faktury ustrukturyzowane. Jeszcze w 2023r. korzystanie z tego rozwiązania będzie fakultatywne, ale już w 2024r. stanie się obowiązkowe. Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie i korzystanie z nowego Systemu staje się koniecznością. Szkolenie przeprowadzi kursantów m.in przez. zasady funkcjonowania Systemu, wystawiania faktur elektronicznych, ich odbioru i podpisu. W związku z nowymi rozwiązaniami warto także przyjrzeć się pojęciu fakturowania i aspektom związanym z ich wystawianiem i wszelkimi zmianami w już wystawionym dokumencie, a także z różnymi rodzajami odpowiedzialności w związku z wystawianiem faktur VAT.

Program

Wprowadzenie

• „Formalizm” faktury – dlaczego istotne poprawne wystawienie faktury, ujęcie w aspekcie orzecznictwa sądów krajowych oraz ETSu.

• Zastosowanie faktury w praktyce: faktura jako umowa, faktura w podatkach dochodowych, faktura jako dowód księgowy.

• Problematyka „pustych faktur”

• Wystawianie faktur w formacie elektronicznym i ustrukturyzowanym

Faktury ustrukturyzowane

• Pojęcie faktury ustrukturyzowanej

• System KSeF – zasady działania

• Wystawienie i odbiór faktury ustrukturyzowanej;

• Zalety i wady takiego sposobu fakturowania.

Treść faktury

• Faktura i jej elementy obligatoryjne oraz fakultatywne;

• Dopiski na fakturze i ich praktyczne konsekwencje;

• Format faktury;

Korygowanie, anulowanie i duplikaty faktur

• Korekty faktur – przepisy krajowe (w tym pakiet SLIM VAT I oraz SLIM VAT II)

• Korekty tzw. „do zera”;

• Korekty przy odwrotnym obciążeniu;

• Korekty a split payment

• Dopuszczalność wystawienia noty korygującej

• Duplikaty faktury – zasady wystawiania i relacja do faktury pierwotnej.

• Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa - różne warianty dokumentowania świadczeń.

Odpowiedzialność, w tym karnoskarbowa a wystawianie faktur VAT

• Kategorie odpowiedzialności przy wystawieniu i rozliczeniu faktury VAT

• Konsekwencje niewystawienia lub wystawienia błędnej faktury

• Praktyczne przykłady najczęściej popełnianych błędów

• Postępowanie karnoskarbowe – wybrane instytucje, w tym postępowanie mandatowe.

• Przepisy KKS a inne przepisy karne (KK).

• Odpowiedzialność osób wystawiających faktury

7. Zamknięcie podatkowe 2023 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

Termin: 17 listopada 2023 r.

Ostatni moduł szkolenia obejmuje analizę przepisów w podatkach dochodowych w aspekcie przygotowania się do zamknięcia roku podatkowego. Obejmować będzie on sprawozdawczość również podmiotów powiązanych.

Zagadnienie podmiotów powiązanych od końca 2019 roku jest szczególnie istotne ze względu na bieżące raportowanie transakcji pomiędzy takimi podatnikami w plikach JPK. Obecnie organy podatkowe mogą na bieżąco analizować realizację umów w grupach finansowych i podejmować w tym zakresie kontrole.

Szkolenie omawiać będzie zagadnienia związane z rozliczeniami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również ich sprawozdawczość. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem się do zamknięcia roku podatkowego 2023, w tym w zakresie rozliczeń międzynarodowych osób fizycznych.

Program

• Zasady rozliczania zaliczek oraz ich korygowanie;

• Modele płatności zaliczek i informacja o sposobie płatności zaliczek w deklaracji rocznej;

• Korekty zaliczek w trakcie roku podatkowego

• Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania

• Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe;

• Deklaracje podatkowe i ich przygotowywanie przez ministerstwo finansów;

• Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat;

• Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego;

• Sprawozdawczość podmiotów powiązanych;

• Definicja podmiotów powiązanych i związane z istnieniem takich podmiotów obowiązki;

• Dokumentacja cen transferowych;

• Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl