Kurs - Prawo cywilne i handlowe dla księgowych

Termin: 31 maja 2023r.
13 czerwca 2023r.
10 lipca 2023r.
24 sierpnia 2023r.
12 września 2023r.
13 października 2023r.
08 listopada 2023r.
Miejsce: Online (od 09:30 do 15:30)
Cena: 2443,00 zł netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Zobacz co dr Krzysztof Biernacki mówi o Kursie

Opis kursu:

Podmioty w obrocie gospodarczym podlegają szeregom przepisów- z punktu widzenia księgowego najważniejsze z nich to przepisy prawa cywilnego, handlowego i podatkowego.

Znajomość rozwiązań, jakie oferuje gałąź prawa cywilnego jest niezbędna do sprostania wymaganiom, jakie stawia się aktualnie księgowym i biurom rachunkowym, jednocześnie zwiększając zaufanie i poczucie pewności klienta. Jest także podstawą zrozumienia praw, jakim podlegają podmioty w zakresie podejmowanych każdego dnia czynności.

Prawo cywilne dotyczy w sposób bezpośredni każdej osoby, dlatego tak ważne jest, aby posiadać praktyczną wiedzę stając naprzeciw tym wymaganiom. Księgowy potrzebuje także wiedzy z zakresu m.in. prawa handlowego i podatkowego. Zaufanie klienta zdobywamy poprzez umiejętne przekazywanie/ wykorzystywanie wiedzy. Pomoc w zawarciu umowy, zwrócenie uwagi na jej niezbędne elementy i prawidłowe wykonanie, wszelkie aspekty prawa własności, w tym hipoteka czy zastaw, przepisy spadkowe, pomoc w rejestracji przedsiębiorstwa, jego przekształceń , podziałów i łączenia, kwestie windykacji należności- to tylko nieliczne z tematów, które poruszają klienci każdego dnia.

Znajomość prawa to poczucie pewności nie tylko dla klienta, ale przede wszystkim dla księgowego. Właściwie podejmowane decyzje w zakresie czynności cywilnoprawnych wpływają także na wykonywanie obowiązków- posiadasz wiedzę i wiesz na co zwrócić uwagę, oraz podpowiadasz najlepsze rozwiązania w oparciu o posiadaną wiedzę. Pracujesz także w poczuciu prawidłowego wykonywania obowiązków.

Dzięki udziałowi w kursie połączysz wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego i podatkowego w praktyczny sposób- idealne i niezbędne rozwiązanie w pracy księgowego.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

  • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
  • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
  • KONTAKT Z TRENERAMI
  • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

  • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
  • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
  • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
  • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Program kursu:

1. Kontrakt cywilnoprawny (umowa) – zawarcie, wykonanie i zakończenie

Termin: 31 maja 2023r.

Umowa (kontrakt) jest podstawowym instrumentem występującym w obrocie gospodarczym. Szkolenie omawiać będzie najważniejsze elementy wpływające na powstanie, istnienie lub wygaśnięcie takiej relacji cywilnoprawnej.

Program

• Tryby zawarcia umowy:

• Oświadczenie woli i jego wykładnia;

• Tzw. swoboda kontraktowania;

• Tryby nawiązania relacji kontraktowej;

• Przepisy podatkowe, mające wpływ na treść umowy;

• Wykonanie umowy;

• Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych;

• Wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych;

• Umowa kupna sprzedaży jako umowa nazwana w Kodeksie cywilnym;

• Zakończenie i rozliczenie umowy:

• Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania;

• Potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu;

• Zmiany podmiotowe stron umowy;

2. Prawo rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości

Termin: 13 czerwca 2023r.

Prawa rzeczowe objęte są regulacją drugiej księgi kodeksu cywilnego. Ich specyfika związana zarówno z powstaniem takich praw, jak też korzystaniem i wygaśnięciem, narzuca konieczność ich odrębnego omówienia.

Program

• Charakter praw rzeczowych:

• Zamknięty katalog powstawania praw rzeczowych;

• Własność a posiadanie;

• Użytkowanie wieczyste;

• Nabycie własności na przykładzie nieruchomości:

• Tryby nabycia własności;

• Współwłasność;

• Ochrona prawa własności;

• Ograniczone prawa rzeczowe:

• Użytkowanie i służebności;

• Prawa akcesoryjne (zastaw i hipoteka);

• Prawo lokalowe i przepisy dot. ochrony obrotu nieruchomościami w Polsce;

3. Małżeńskie ustroje majątkowe i postępowanie spadkowe

Termin: 10 lipca 2023r.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzają szczególne regulacje dotyczące ustrojów majątkowych w ramach związku małżeńskiego. Ma to, w połączeniu z przepisami o spadkobraniu, istotny wpływ zarówno na zarządzanie majątkiem w związkach małżeńskich, jak tez jego dziedziczenie.

Program

• Małżeńskie ustroje majątkowe w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

• Małżeńska wspólność ustawowa – jej powstanie i modyfikacje;

• Zakres odpowiedzialności współmałżonków;

• Podział majątku wspólnego – przesłanki i procedury;

• Spadek w prawie cywilnym:

• Pojęcie spadku i spadkobrania;

• Dziedziczenie ustawowe i testamentowe;

• Zapisy testamentowe i wykonanie testamentu;

• Postępowanie spadkowe;

• Przepisy o sukcesji:

• Sukcesja przedsiębiorcy;

• Zarządca sukcesyjny w przedsiębiorstwie w spadku;

• Zakończenie istnienia przedsiębiorstwa w spadku.

4. Prawo handlowe – spółki w obrocie gospodarczym

Termin 24 sierpnia 2023 r.

Odrębna regulacja wprowadzona Kodeksem spółek handlowych dotyczy zorganizowanych form prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejne nowelizacje tych przepisów, w tym szerokie zmiany wprowadzone w 2022r., wpływają w istotny sposób na obecne funkcjonowanie różnych spółek prawa handlowego.

Program

• Ogólne zasady funkcjonowania spółek:

• Podstawowe definicje w KSH;

• Grupy spółek (nowelizacja z 2022r.)

• Ogólne regulacje dot. spółek osobowych i kapitałowych;

• Spółki osobowe:

• Spółka jawna jako podstawowa grupa regulacji dot. spółek osobowych i wzmianka o spółce partnerskiej;

• Spółka komandytowa;

• Spółka komandytowo - akcyjna;

• Spółki kapitałowe;

• Spółka z oo, SA oraz PSA;

• Organy spółek kapitałowych;

• Wybrane zagadnienia odnoszące się do relacji pomiędzy współka a udziałowcami/akcjonariuszami;

5. Przedsiębiorca i jego szczególne uprawnienia w obrocie gospodarczym

Termin: 12 września 2023 r.

Regulacje prawne wprowadzają dychotomiczny podział podmiotów w obrocie gospodarczym na przedsiębiorców oraz konsumentów. Ma to istotne znaczenie w zakresie regulacji, które w sposób szczególny odnoszą się do powyższych grup. Podczas spotkania omówione zostaną regulacje poświęcone tym zagadnieniom.

Program

• Pojęcie przedsiębiorcy:

• Definicja przedsiębiorcy, a definicja konsumenta;

• Szczególne obowiązki przedsiębiorców w prawie cywilnym;

• Ustawa - Prawo przedsiębiorców i jej regulacje;

• Rejestracja przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy zagraniczni:

• Ewidencja działalności gospodarczej i krajowy rejestr sądowy;

• Formy prowadzenia działalności przez podmioty zagraniczne

• Prawo cywilne/administracyjne a pojęcie zakładu w przepisach podatkowych;

• Konsument;

• Definicja konsumenta;

• Ochrona konsumentów wprawie krajowym i unijnym;

• Umowy z konsumentami;

6. Przekształcenia, podziały i łączenie spółek – wybrane zagadnienia

Termin: 13 października 2023 r.

Przekształcenia, podziały i łączenie spółek objęte są szczególną regulacją Kodeksu spółek handlowych. Czynności restrukturyzacyjne obejmują jednak w praktyce szerszy zakres zdarzeń, niż tylko zdefiniowane w KSH.

Spotkanie omawiać będzie zdarzenia restrukturyzacyjne, najczęściej występujące w praktyce, istotne z perspektywy biura rachunkowego.

Program

• Rodzaje zdarzeń restrukturyzacyjnych;

• Przekształcenia;

• Aporty;

• Podziały i połączenia spółek;

• Aport w praktyce gospodarczej;

• Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

• Umowa aportu – istotne zagadnienia;

• Rejestracja aportu, a odpowiedzialność stron transakcji;

• Przekształcenia w świetle przepisów KSH

• Przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe – zakres dokumentacji;

• Przekształcenia spółek kapitałowych w osobowe – procedura postępowania;

• Uproszczone tryby przekształceń.

7. Zarządzanie należnościami, w tym windykacja zobowiązań

Termin: 8 listopada 2023 r.

Obrót wierzytelnościami objęty jest szeregiem przepisów, które wpływają na ich skuteczność w obrocie gospodarczym. Zagadnienia te obejmują sferę zarówno przepisów prawa cywilnego, jak również podatkowego. Wyjątkowo podczas tego spotkania, zagadnienie to omawiane będzie również w aspekcie podatkowym.

Program

• Pojęcie wierzytelności;

• Dług, zobowiązanie i wierzytelność – podstawowe pojęcia;

• Wygasanie zobowiązań w prawie cywilnym w tym przedawnienie;

• Zmiana wierzyciela i dłużnika;

• Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie;

• Zabezpieczenia należności – rzeczowe, osobowe i procesowe;

• Procedury windykacji należności – tryby postępowania i koszty;

• Kolejność zaspokajania wierzycieli w upadłości i egzekucji cywilnej;

• Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami

• Zbycie wierzytelności w podatkach dochodowych;

• Obrót wierzytelnościami w prawie podatkowym;

• Szczególne zasady zbywania wierzytelności (pakiety wierzytelności);

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl