Kurs - Rachunkowość dla Praktyków

Termin: 05 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
07 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
14 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
23 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
29 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 12:30)
05 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
07 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
12 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 12:30)
21 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
Miejsce: Online
Cena: 2.691,00 netto od osoby
Trener: Arkadiusz Szulc

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

więcej o Arkadiusz Szulc

Cel kursu:

Rachunkowość to rozległy obszar do opanowania, to niezliczona ilość przepisów, które należy wiedzieć jak wykorzystać w codziennej pracy.

Ważne jest też, aby we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującym prawem BILANSOWYM i PODATKOWYM ujmować poszczególne transakcje, szczególnie teraz, kiedy po wejściu w życie Polskiego Ładu duża część rozliczeń podatkowych wygląda inaczej niż dotychczas.

Potrzebna jest wiedza na temat odpowiedniego ujęcia poszczególnych transakcji na kontach, aby w sposób prosty przejść od wyniku BILANSOWEGO do PODATKOWEGO.

Od tego jak zaksięgujesz poszczególne operacje gospodarcze zależy nie tylko zobowiązanie podatkowe Twojego Klienta. Poprzez właściwe ujęcie aktywów i pasywów w bilansie Twój Klient otrzyma lub nie kredyt czy leasing. 

Kurs z rachunkowości dedykowany jest osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o bardziej zaawansowane tematy, w tym ujęcie na kontach operacji wywołujących skutki bilansowe i podatkowe.

Skorzystają z niego osoby, które rozliczają firmy będące na pełnej księgowości niezależnie, czy pracują w tych firmach na stanowisku Księgowego czy są zatrudnione w biurze rachunkowym.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

 • MAŁO TEORII, DUŻO ZADAŃ. PRAKTYCZNA WIEDZA, KTÓRĄ WYKORZYSTASZ W CODZIENNEJ PRACY.
 • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
 • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
 • KONTAKT Z TRENERAMI
 • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

 • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
 • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
 • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
 • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Jeśli między innymi rozliczasz:

 • różnice kursowe

a czy jesteś pewien kiedy różnice kursowe ujmujemy podatkowo, a kiedy tylko bilansowo i jak to ująć na kontach?

 • odpisy aktualizujące należności

czym są i kiedy należy je robić, kiedy są kosztem podatkowym i jak je rozksięgować na kontach?

 • rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

czym są czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz kiedy i na co tworzyć rezerwy oraz jak to wszystko wygląd od strony prawa podatkowego i bilansowego?

 • odroczony podatek dochodowy

czy wiesz, które zdarzenia gospodarcze inaczej klasyfikuje się i rozlicza z punktu widzenia prawa podatkowego i bilansowego oraz jak je przedstawić na kontach i w sprawozdaniu finansowym?

 • sprawozdanie finansowe

jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE zgodnie z zasadami prawa bilansowego

W skład kursu wchodzi 9 szkoleń po około 4 godziny każde o bardzo szerokiej tematyce.

Cechą charakterystyczną KURSU jest jego PRAKTYCZNE podejście do omawianych zagadnień. Prowadzący, podczas omawiania poszczególnych transakcji pokaże, jak należy je księgować na KONTACH w ujęciu BILANSOWYM i PODATKOWYM.

Autorem kursu jest specjalista ds. finansów i księgowości Arkadiusz Szulc.

Zobacz co sam mówi o tym kursie:

„Przygotowując materiały do tego kursu, postawiłem na kompleksowość i stronę praktyczną. Zawarte w nim tematy zostaną omówione w sposób, którego nie znajdziesz w żadnych innych materiałach, ponieważ bazują na przykładach praktycznych w dużej części z mojej praktyki, dodatkowo prezentując przy tym często księgową oraz podatkową stronę danego problemu. Co więcej, poziom wiedzy na tym kursie zbudowałem w oparciu o własne doświadczenie szkoleniowe, opierając się na najczęstszych pytaniach, jakie słyszałem od kursantów. Wszystko po to, by usprawnić proces Twojej nauki.”

Szczegółowy program kursu:

1. Różnice kursowe

Termin: 05 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Celem szkolenia jest omówienie powstawania i rozliczania RÓŻNIC KURSOWYCH w ujęciu praktycznym – podatkowo i bilansowo.

Problemem, przed którym często stają Księgowi jest odpowiednie sklasyfikowanie powstających różnic kursowych. Powstaje pytanie, czy dana różnica kursowa jest podatkową czy nie.

Dzięki temu szkoleniu już zawsze będziesz dobrze klasyfikował powstające różnice kursowe oraz dowiesz się:

 • jak należy wyceniać należności i zobowiązania na dzień ich powstania oraz na dzień bilansowy, a także kiedy powstają i jakie różnice kursowe,
 • poznasz metodę bilansową i podatkową ustalania różnic kursowych,
 • jak wyceniać różnice kursowe na rachunku walutowym,
 • kiedy różnice kursowe ujmuje się podatkowo, a kiedy tylko bilansowo i jak to księgować na kontach.

Wszystko to pokazane zostanie od strony praktycznej, w ujęciu podatkowym i bilansowym na kontach księgowych.


2. Środki trwałe

Termin: 07 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz bilansowymi rozliczać ŚRODKI TRWAŁE?

1. Co w sytuacji gdy np. zakupiliśmy nieruchomość wraz z gruntem? Jak to rozdzielić?

2. Czy znamy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11, który obowiązuje nas wszystkich?

3. Co w sytuacji gdy przy zakupie środka trwałego powstały różnice kursowe?

4. A jeśli środek trwały został sfinansowany z kredytu? Jak będzie wyglądało ujęcie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z kredytem?

5. Co gdy amortyzacja będzie inna dla celów podatkowych, a inna dla celów bilansowych?

6. Jak rozliczyć dotację otrzymaną na środki trwałe? A w szczególności jak ją ująć w sytuacji, gdy ją otrzymamy a środek trwały już dawno jest amortyzowany?

 

Dzięki szkoleniu poznasz:

1. Metody i zasady amortyzacji podatkowej i bilansowej

2. Remont a ulepszenie

3. Środki trwałe w budowie – różnice kursowe, koszty finansowania zewnętrznego

4. Wartość początkowa środka trwałego

5. Środki trwałe sfinansowane z dotacji

6. Utrata wartości środków trwałych

Każde z powyższych zagadnień omówione zostanie na przykładach w postaci księgowań na kontach.


3. Samochód w firmie

Termin: 14 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania samochodów ciężarowych i osobowych w firmie z dużym naciskiem na przykłady – szczególnie na księgowania tych zdarzeń na kontach księgowych z podziałem na podejście podatkowe i rachunkowe.

Program szkolenia:

1. Ustalanie wartość początkowej środków transportu;

2. Limity określone w ustawach podatkowych dla samochodów osobowych;

3. Zakup/leasing/eksploatacja pojazdu a koszty podatkowe;

4. Ujęcie ubezpieczenia pojazdu w kosztach;

5. Księgowanie wydatków w księgach rachunkowych z uwzględnieniem rozbieżności między prawem podatkowym, a prawem bilansowym.


4. Leasing operacyjny i finansowy

Termin: 23 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad rozliczania leasingów w prawie podatkowym i bilansowym.

Podczas szkolenia oprócz zagadnień teoretycznych zostanie zrealizowane wiele przykładów praktycznych w postaci księgowań na kontach. 

Program szkolenia:

a) Leasing finansowy i operacyjny – definicje i rozbieżności

b) Ujęcie leasingu, który jest dla celów podatkowych operacyjny a dla celów bilansowych finansowy

c) Sposób prezentacji leasingu w bilansie i informacji dodatkowej


5. Odpisy aktualizujące należności

Termin: 29 czerwca 2023 r. (od 08:30 do 12:30)

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • czym są i kiedy należy dokonać odpisy aktualizujące w prawie bilansowym
 • w jaki sposób dokonuje się odpisy aktualizujące
 • kiedy odpisy aktualizujące będą kosztem podatkowym
 • na czym polega uprawdopodobnienie nieściągalności
 • jaki jest moment ujęcia podatkowego takiego odpisu
 • czym są należności przedawnione oraz jak umarzać takie należności.

Wszystko pokazane zostanie jak to robić w sposób praktyczny, gdzie do każdej z możliwych sytuacji przygotowane zostało zadanie, a 

Prowadzący pokazuje jak to wszystko należy rozksięgować na kontach.

Podsumowując, dzięki temu szkoleniu będziesz wiedzieć jak na kontach księgować tego typu operacje oraz w jaki sposób wpływają one na rozliczenia podatkowe i bilansowe.


6. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

Termin: 05 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Istotą rozliczeń międzyokresowych kosztów jest rozłożenie w czasie kosztu ponoszonego z góry na dłuższy okres lub ujęcie w wyniku finansowym danego roku kosztów tego roku jeszcze nie poniesionych, ale roku, w którym są ujmowane, dotyczące.

Istotą rozliczeń międzyokresowych przychodów jest rozłożenie w czasie przychodu osiągniętego z góry lecz dotyczącego większej liczby okresów.

Do typowych rozliczeń międzyokresowych należą:

 • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne: długoterminowe i krótkoterminowe
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne: długoterminowe i krótkoterminowe
 • rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad rozliczania rezerw z uwzględnieniem rozliczenia międzyokresowego.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne operacje gospodarcze, które należy rozliczać za pomocą schematów rozliczeń międzyokresowych.

 

Dowiesz się:

 • czym są czynne i bierne rozliczenia między okresowe kosztów oraz 
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów (między innymi za wykonanie niezakończonej usługi),
 • kiedy i na co tworzyć rezerwy, a także
 • jak je ujmować na kontach i za pomocą jakich księgowań rozksięgowywać poszczególne operacje w czasie.

A wszystko to w oparciu o zadania, aby łatwiej uświadomić zakres czynności, które należy wykonać, aby było to zgodne z prawem podatkowym i bilansowym


7. Obrót magazynowy

Termin: 07 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad obrotu magazynowego na kontach księgowych.

Na zapasy w firmie składają się:

 • materiały
 • towary
 • wyroby gotowe
 • produkcja w toku i półprodukty

W zależności od tego czym zajmuje się firma, należy dostosować do jej specyfiki odpowiedni schemat obrotu magazynowego.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak księgować powstanie zapasów
 • na jaki moment należy je wyceniać, z podziałem na materiały i towary oraz wyroby gotowe
 • czym jest wycena rozchodu wg rzeczywistych cen zakupu a stałych cen ewidencyjnych
 • jak ustala się odchylenia od stałych cen ewidencyjnych oraz jak się je księguje
 • czym jest inwentaryzacja i co robić z różnicami inwentaryzacyjnymi,
 • kiedy różnice inwentaryzacyjne są kosztem a kiedy nie.

Wszystko pokazane będzie na przykładach przez pryzmat księgowania na kontach w ujęciu bilansowym i podatkowym.


8. Odroczony podatek dochodowy

Termin: 12 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 12:30)

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jednej z trudniejszych kategorii w rachunkowości, tj. odroczonego podatku dochodowego – zasad jego funkcjonowania, sposobu naliczania i ewidencji. 

Podczas szkolenia oprócz zagadnień teoretycznych zostanie zrealizowane wiele przykładów praktycznych w postaci księgowań na kontach.

Program szkolenia:

1. Omówienie zdarzeń gospodarczych, które inaczej klasyfikuje się i rozlicza z punktu widzenia prawa podatkowego, a inaczej według ustawy o rachunkowości.

2. Wyjaśnienie zasad powstania różnic przejściowych oraz trwałych.

3. Przedstawienie sposobu powstania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego prezentacja na kontach i w sprawozdaniu finansowym.

4. Księgowanie najczęściej występujących w praktyce przypadków odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne.


 9. Sprawozdania finansowe i polityka rachunkowości

Termin: 21 lipiec 2023 r. (od 08:30 do 13:30)

Jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE zgodnie z zasadami prawa bilansowego?

Na co zwrócić szczególną uwagę, jakiego rodzaju problemy należy rozwiązać oraz jak już wcześniej przygotować się do przygotowania Sprawozdania Finansowego?

W szczególności podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Bilans, gdzie na przykładach pokazane są między innymi ujęcie samochodów osobowych, nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych, subwencji w PFR (na przykładach), odpisy aktualizujące zapasy, kompensata niedoborów i nadwyżek. 
 • Rachunek Zysków i Strat, gdzie dowiesz się jak liczyć zmiany stanu produktów, jak wykazywać różnice kursowe, co wykazywać w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – jak go zrobić?
 • Praktyczne aspekty przygotowania Polityki rachunkowości.

Wszystko pokazane jest na przykładach liczbowych.

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY i jest przeznaczone dla osób, które sporządzają sprawozdania finansowe.

Informacje organizacyjne

Termin: 5 czerwiec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 2 691,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl