Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie pt.

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych 
- planowanie, szacowanie wartości zamówienia, komisja przetargowa, analiza potrzeb, przepisy wykonawcze.

Termin: 14 maja 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • omówienie definicji ustawowych, zasad udzielania zamówień publicznych,
 • omówienie planu postępowań, sporządzaniu planu i jego aktualizacji,
 • omówienie od strony prawnej i praktycznej szacowania wartości zamówienia, sporządzania dokumentów z szacowania wartości zamówienia,
 • omówienia pracy komisji przetargowej i regulaminu komisji przetargowej,
 • omówienie zasad komunikacji zamawiającego z wykonawcami,
 • przedstawienie i omówienie analizy potrzeb i wymagań i zasad jej sporządzania.

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia z wzorami prezentowanych wzorów dokumentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Definicje ustawowe. Zasady udzielania zamówień publicznych. Udzielanie zamówień bagatelnych. Przepisy wykonawcze

1. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.
2. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.
3. Kryteria podziału zamówień i rodzaje zamówień.
4. Nowe progi kwotowe.
5. Omówienie definicji ustawowych.
6. Jak obliczać terminy według nowych zasad.
7. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych.
8. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy Pzp.

Planowanie i plan zamówień.

9. Podmioty obowiązane do sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.
10. Zasady sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień.
11. Które zamówienia powinny być ujęte w planie postępowań.
12. Omówienie wypełniania formularza planu postępowań.
13. Jak dokonywać aktualizacji planu postępowań.
14. Zamieszczanie planu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej.
15. Informacje zawarte w planów postępowań o udzielenie zamówień.
16. Odstąpienie od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych.

Szacowanie wartości zamówienia

17. Praktyczne metody szacowania wartości zamówień i przykłady dokumentów.
18. szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.
19. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
20. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.
21. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.
22. Wartość dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej, partnerstwa innowacyjnego.
23. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.
24. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.
25. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.
26. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania.
27. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.
28. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych:
• kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
• planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym,
• ustalanie wartości zamówienia - obiekt budowlany,
• różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego,
• rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,
• roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
• roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,
• ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.
29. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
30. Zaniżania wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.
31. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
32. Aktualności ustalonej wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.
33. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.
34. Stosowanie art. 30 ust. 4 - odpowiednika obowiązującego art. 6a Pzp.
35. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

Zamawiający

36. Odpowiedzialność zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenia postępowania.
37. Jak należy udzielać zamówień w grupie zakupowej.
38. Treść porozumienia zawartego pomiędzy zamawiającymi w ramach grupy zakupowej.
39. Odpowiedzialność poszczególnych zamawiających w ramach grupy zakupowej.

Pomocnicze działania zakupowe

40. Jak należy udzielać zamówień w przypadku powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
41. Omówienie przykładu umowy z podmiotem, którem będą powierzone czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania.

Komisja przetargowa i konflikty interesów

42. Powołanie komisji przetargowej.
43. Omówienie nowego regulaminu komisji przetargowej.
44. Zmiany w składzie komisji przetargowej.
45. Omówienie regulaminu działania komisji przetargowej.
46. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej.
47. Powołanie biegłego.
48. Ustawowe obowiązki komisji przetargowej.
49. Odstąpienie od powołania komisji przetargowej.
50. Kiedy wystąpi konflikt interesów.
51. Kto i kiedy składa oświadczenia o wyłączeniu z postępowania?

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

52. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.
53. Komunikacja ustna. Negocjacje. Dialog.
54. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej.
55. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w postacie elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
56. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

Analiza potrzeb, wstępne konsultacje rynkowe, wcześniejsze zaangażowanie wykonawców.

57. Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
58. Omówienie gotowego przykładu analizy potrzeb i wymagań.
59. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.
60. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych.
61. Wzory dokumentów w procedurze wstępnych konsultacji rynkowych.
62. Postępowanie zamawiającego w przypadku wcześniejszego zaangażowania wykonawców.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 14 maj 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl