Planowanie i szacowanie zamówień na 2024 r. - Gdynia

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne do Gdyni:

Planowanie i organizacja udzielania zamówień w 2024 roku
J
ak stosować opcję w zamówieniach publicznych
 Sporządzanie planu zamówień udzielanych w 2024 r.
Roczne sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2023 r.

Termin: 23 listopad - 2023 r. w godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: Gdynia
Cena: 499 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Czego dowiesz się podczas szkolenia:

• o błędach popełnianych w szacowaniu wartości zamówienia

• jakie informacje i dokumenty stanowią podstawę szacowania wartości zamówienia

• jak agregować zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

• jak przygotować wewnętrzny plan zamówień, które zamawiający zamierza udzielać w 2024 r., przed sporządzeniem planu ustawowego.

• jak uzasadnić niedokonanie podziału na części

• jak stosować opcję w warunkach zamówienia

• o najczęściej występujących naruszeniach w zakresie szacowania wartości zamówienia

• jakie informacje należy przygotować do sporządzania rocznego sprawozdania z zamówień udzielonych w 2023 r.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji papierowej prezentację obejmującą program szkolenia (w teczce z notatnikiem i długopisem)

oraz w postaci elektronicznej:

  • wzory dokumentów niezbędnych do szacowania wartości zamówienia

  • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

  • nagranie video ze szkolenia, które odbędzie się w formie online.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy, sposoby i metody szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

1. Kryteria szacowania wartości zamówienia.

2. Przedstawienie wzorów dokumentów niezbędnych do szacowania wartości zamówienia.

3. Co to są ceny rynkowe i które ceny rynkowe powinny stanowić podstawę szacowania wartości zamówienia.

4. Metody i sposoby szacowania wartości zamówienia.

5. Przykłady zaniżania wartości zamówienia i nieprawidłowego wyboru sposobu obliczania wartości zamówienia.

6. Przykłady dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia, które prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy Pzp.

7. Jakie obiektywne przyczyny zamawiający może uwzględnić przy podziale zamówienia na części.

8. Które zamówienia zamawiający może uznać za zamówienia odrębne i nieprzewidywalne.

 

Wewnętrzy plan zamówień i ustawowy plan zamówień udzielanych w 2024 r.

9. Jak przygotować wewnętrzny plan zamówień, które zamawiający zamierza udzielać w 2024 r., przed sporządzeniem planu ustawowego.

10. Omówienie wewnętrznego planu zamówień na przykładach zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

Termin ustalenia wartości zamówienia i zmiana wartości zamówienia

11. Termin ustalania wartości zamówienia.

12. Jakie okoliczności mogą mieć wpływ na dokonane ustalenie wartości zamówienia.

13. Postępowanie zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na ustaloną wartość zamówienia.

14. Kiedy zamawiający dokonuje zmiany wartości zamówienia po wszczęciu postępowania.

 

Szacowanie wartości zamówienia w przepisach ustawy Pzp

15. Przykłady z praktyki ustalania wartości zamówienia, gdy zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

16. Jak ocenić podobieństwo dostaw. Przykłady z praktyki.

17. Jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy zamawiający planuje sam nabywać dostawy i usługi niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

18. Udzielanie i szacowanie zamówienia w przypadku zamówień udzielanych w częściach, gdy do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia. Stosowanie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w praktyce udzielania zamówień publicznych.

19. Specyfika szacowania i udzielania wartości zamówień podobnych na usługi i roboty budowlane.

20. Jak opisać opcję i ustalić wartość zamówienia gwarantowanego i wartość opcji.

21. Co jest wznowienie i jak szacować wartość zamówienia z uwzględnieniem wznowień.

22. Jak określić i oszacować łączną wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej.

23. Ustalanie wartości zamówienia w przypadku zamawiającego składającego się z kilku jednostek organizacyjnych.

24. Co to jest wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego, posiadająca samodzielność finansową i wartość których zamówień związanych z jej własną działalnością ustala się odrębnie.

25. Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy.

26. Jak oszacować wartość zamówienia na usługi ubezpieczeniowe.

 

Specyfika szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, nadzór inwestorski i usługi projektowe

27. Jak określić co jest obiektem budowlanym (zamierzeniem budowlanym).

28. Obiekt budowlany i roboty budowlane w przepisach prawa budowlanego i ustawy Pzp.

29. Szacowanie zamówienia na roboty budowlane wykonywane na przestrzeni kilku lat.

30. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane w zależności od rodzaju prac, miejsca ich wykonywania i czasu ich wykonywania.

31. Jak oszacować wartość zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego wykonywanego na tym samym i różnych obiektach budowlanych przy uwzględnieniu specjalności inspektora nadzoru inwestorskiego.

32. Szacowanie wartości usług projektowych dotyczących jednego lub wielu obiektów budowlanych.

 

Orzecznictwo i wyniki kontroli oraz naruszenia przepisów ustawy Pzp

 33. Omówienie orzecznictwa i wyników kontroli dotyczących szacowania wartości zamówienia.

34. Przykłady i skutki naruszenia przepisów ustawy Pzp przy szacowaniu wartości zamówienia.

 

Stosowanie opcji w zamówieniach publicznych

35. Jak opisać przedmiot opcji i warunki jej realizacji.

36. Opis zmiany warunków realizacji opcji.

37. Przykłady opcji i warunków opcji w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

38. Co wybrać i dlaczego: opcję czy zamówienia podobne - analiza praktyczna i prawna.

 

Przygotowanie zamawiających do sporządzania rocznego sprawozdania z zamówień udzielonych w 2023 r.

39. Jak przygotować informacje niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2023 r.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 23 listopad 2023r.
Miejsce: Gdynia
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Opieka merytoryczna po szkoleniu
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Planowanie i szacowanie zamówień na 2024 r. - Gdynia
Galeria
Planowanie i szacowanie zamówień na 2024 r. - Gdynia

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl