NOWE STUDIUM "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - zajęcia w tygodniu

Termin: 16 - 17 maja 2024
27 - 28 maja 2024
3 - 4 czerwca 2024
17 - 18 czerwca 2024
Miejsce: ON-LINE (na żywo)
Cena: CENA PROMOCYJNA: 2399,00 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 10.05
CENA STANDARDOWA: 3984,00 zł netto od osoby
Trener:

Józef Edmund Nowicki
Piotr Wiśniewski

Film wideo ze szkolenia

NOWE STUDIUM "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" TO:

Zdjęcia w trzech kolumnach
 • Kotek 1

  8 dni szkoleniowych

 • Przystępnie przekazana wiedza o stosowaniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych

 • Kotek 3

  Bogate materiały szkoleniowe

 • Doświadczeni wykładowcy - praktycy, autorzy komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych i publikacji w prestiżowych czasopismach branżowych, trenerzy zamówień publicznych, wykładowcy na studiach podyplomowych

 • Możliwość na bieżąco sprawdzania swojej wiedzy przez fakultatywne testy sprawdzające

 • Zajęcia warsztatowe

 • Profesjonalne wsparcie merytoryczne po zakończeniu studium

 • Możliwość nabycia wiedzy, która umożliwi świadczenie usług doradczych

 • Unikatowy dyplom ukończenia studium


Cel NOWEGO STUDIUM "PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH":

 • kompleksowe przygotowanie słuchacza studium do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • przygotowanie do zarządzania działem zamówień publicznych i kierowania komisją przetargową
 • nabycie umiejętności kontroli zamówień publicznych, w tym zamówień współfinansowanych ze środków unijnych
 • nabycie umiejętności poprawnego sporządzania (formułowania treści) dokumentów zamówienia, w tym wezwań, zawiadomień, informacji w komunikacji z wykonawcą (m., in. SWZ, opisu potrzeb i wymagań, zaproszenia do negocjacji, dokumentów dotyczących wstępnych konsultacji rynkowych
 • nabycie umiejętności sporządzania planu postępowań;
 • omówienie przygotowania i przeprowadzania postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp - zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
 • kompleksowe przygotowanie słuchacza studium do przygotowania i przeprowadzania postępowań, do, których nie stosuje się ustawy Pzp ze względu na wartość zamówienia
 • rozwiązywanie trudnych i nietypowych przypadków (studium przypadku)
 • weryfikacja wiedzy przez rozwiązywanie FAKULTATYWNYCH TESTÓW SPRAWDZAJĄCYCH
 • analiza orzecznictwa

ADRESACI STUDIUM

 • pracownicy zamawiających i wykonawców
 • osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych
 • osoby wykonujące prace w zamówieniach publicznych
 • osoby świadczące usługi doradztwa
 • osoby, które zamierzają świadczyć usługi doradztwa

WYKŁADOWCY

Zdjęcie i opis
Przykładowe zdjęcie

JÓZEF EDMUND NOWICKI

Posiada 25-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych.

Więcej informacji
Przykładowe zdjęcie

PIOTR WIŚNIEWSKI

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Więcej informacji

FAKULTATYWNE TESTY SPRAWDZAJĄCE

Podczas studium jego uczestnicy na bieżąco będą otrzymywać FAKULTATYWNE TESTY SPRAWDZAJĄCE, które umożliwią słuchaczom studium sprawdzanie na bieżąco posiadanej wiedzy oraz wiedzy nabytej w toku studium.

Dyplom

Zapisz się na Studium i odbierz DYPLOM ukończenia Nowego Studium Prawa Zamówień Publicznych podpisanym przez dwóch wybitnych ekspertów Józefa Edmunda Nowickiego oraz Piotra Wiśniewskiego!

Ten DYPLOM to papier do Twojej kariery, poświadczający:

 • ✅ROZWÓJ ZAWODOWY – tylko nieliczni będą posiadali tak zaawansowaną wiedzę jak Ty,
 • ✅ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI – ta profesjonalna wiedza pomoże Ci unikać błędów i ryzyka związanego z nieprawidłowym stosowaniem przepisów,
 • ✅PODNIESIENIE POZYCJI NA RYNKU PRACY – posiadanie DYPLOMU z zakresu Studium PZP to dodatkowy atut na rynku pracy, zwiększa atrakcyjność kandydata w oczach pracodawców,
 • ✅PRESTIŻ i ZAUFANIE – dzięki temu, że będziesz wysokiej rangi specjalistą odczujesz uznanie współpracowników oraz przełożonych.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy studium otrzymają w postaci elektronicznej:

1) prezentację

2) komplet aktów prawnych (teksy jednolite) mających zastosowanie w udzielaniu zamówień publicznych (teksty jednolite):

• ustawa - Prawo zamówień publicznych

• rozporządzenia wydane na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych

• wzory edytowalne protokołów postępowań w wersji edytowalnej

• ustawa - Prawo budowlane

• dyrektywa klasyczna

• dyrektywa sektorowa

3) materiały w wersjach edytowanych niezbędne w pracy w zamówieniach publicznych: wzory dokumentów zamówienia (m. in. SWZ, opis potrzeb i wymagań, zaproszenie do negocjacji, dokumenty dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, dokumenty dotyczące zamówień regulaminowych, w tym regulamin udzielania takich zamówień), wezwań zawiadomień, informacji,

4) listy sprawdzające umożliwiające przygotowanie i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki oraz skuteczną kontrolę zamówień publicznych

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Podczas studium odbędą się również zajęcia warsztatowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz sporządzania dokumentów zamówienia.

WSPARCIE MERYTORYCZNE

 • bezpłatne konsultacje telefoniczne w czasie trwania studium
 • bezpłatne konsultacje telefoniczne w okresie 60 dni po zakończeniu studium

 

PROGRAM 

NOWEGO STUDIUM „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

 

BLOG 1. Wprowadzenie do ustawy. Zasady udzielania zamówień. 

 • Dyrektywy unijne.
 • Rozporządzenia unijne
 • Konstrukcja prawna ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Przepisy wykonawcze (rozporządzenia).  
 • Znaczenie definicji ustawowych w praktyce udzielania zamówień publicznych.
 • Liczenie terminów.
 • Pozaustawowe procedury udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne: podlegających wyłączeniu z obowiązku stosowania ustawy. 
 • Zasady udzielania zamówień oraz naruszenie tych zasad.

BLOG 2. Szacowanie wartości zamówienia. Plan postępowań. 

 • Kryteria szacowania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, okresu szacowania, jednego wykonawcy.
 • Specyfika szacowania wartości zamówienia na usługi szkoleniowe.
 • Specyfika szacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
 • Specyfika szacowania wartości zamówienia na dostawy wyposażenia.
 • Specyfika szacowania wartości zamówienia na usługi projektowe dotyczące różnych robót i obiektów budowlanych.
 • Specyfika szacowania wartości zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego wykonywane na jednym i wielu obiektach budowlanych. 
 • Omówienie przepisów art. 28-36 ustawy Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.
 • Sporządzanie planu postępowań o udzielanie zamówień.

BLOG 3. Zamawiający. Grupa zakupowa. 

 • Kategorie zamawiających.
 • Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
 • Wspólne przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach grupy zakupowej.
 • Odpowiedzialność zamawiających w grupie zakupowej.
 • Treść porozumienia zawartego pomiędzy zamawiającymi.

BLOG 4. Kierownik zamawiającego. Komisja przetargowa. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania. Konflikt interesów.

 • Obowiązki i prawa kierownika zamawiającego.
 • Czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego.
 • Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego.
 • Obowiązki i prawa członków komisji przetargowej.
 • Zakres odpowiedzialności członków komisji przetargowej.
 • Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania.
 • Konflikt interesów. Składanie oświadczeń, o których mowa w art. 56 Pzp.

BLOG 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 • Składanie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 • Składanie oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.

BLOG 6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. 

 • Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Komunikacja ustna.
 • Forma pisemna w przepisach ustawy.
 • Forma elektroniczna w przepisach ustawy.
 • Postać elektroniczna w przepisach ustawy.

BLOG 7. Sporządzanie analizy potrzeb i wymagań.

 • Elementy analizy potrzeb i wymagań.
 • Przykłady analizy potrzeb i wymagań w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Odstąpienie od analizy potrzeb i wymagań.

BLOG 8. Wstępne konsultacje rynkowe.

 • Omówienie przygotowania i przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.
 • Dokumentacja wstępnych konsultacji rynkowych.

BLOG 9. Wcześniejsze zaangażowanie wykonawców.

 • Podjęcie środków w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji.
 • Przekazanie pozostałym wykonawcom istotnych informacji, które zamawiający przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy w przygotowanie postępowania.
 • Wskazanie w protokole postępowania środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.
 • Zapewnienie wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

BLOG 10. Ogłoszenia.

 • Rodzaje ogłoszeń.
 • Omówienie wypełniania formularzy ogłoszeń. Ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniku postępowania). Ogłoszenie o zmianie umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 • Zamieszczanie i publikacja ogłoszeń odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w innym miejscach niż w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 • Zmiany istotne i nieistotne treści ogłoszeń.
 • Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu pociągające za sobą zmiany treści SWZ.

BLOG 11. Udzielanie zamówienia w częściach.

 • Udzielanie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
 • Stosowanie przepisów ustawy właściwych dla wartości części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
 • Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania.
 • Powody niedokonania podziału zamówienia na części. 

BLOG 12. Wymagania zatrudniania osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy.

 • Rodzaje czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.
 • Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób na podstawie stosunku pracy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
 • Zapisy w umowie.

BLOG 13. Wadium. 

 • Wnoszenie wadium.
 • Formy wadium.
 • Zwrot wadium.
 • Zatrzymanie wadium.
 • Wnoszenie wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

BLOG 14. Opis przedmiotu zamówienia.

 • Ogólne zasady opisu przedmiotu zamówienia.
 • Określanie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech dostaw, usług lub robót budowlanych.
 • Stosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.
 • Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 
 • Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
 • Uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 • Określenie w opisie przedmiotu zamówienia zasad przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
 • Określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych.
 • Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

BLOG 15. Przedmiotowe środki dowodowe.

 • Specyfika przedmiotowych środków dowodowych.
 • Składanie przedmiotowych środków dowodowych.
 • Wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
 • Wyjaśnianie przedmiotowych środków dowodowych.
 • Aktualność przedmiotowych środków dowodowych.

BLOG 16. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Omówienie podstaw obligatoryjnych wykluczenia.
 • Omówienie podstaw fakultatywnych wykluczenia.
 • Samooczyszczenie wykonawcy.

BLOG 17. Warunki udziału w postępowaniu.

 • Omówienie warunków udziału w postępowaniu.
 • Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Minimalne poziomy zdolności.
 • Określenie szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

BLOG 18. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby.

 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.
 • Treść i badanie zobowiązania podmiotu trzeciego.
 • Ocena, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
 • Żądanie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami albo wykazanie, że wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Zakaz powoływania się na zdolności lub sytuację podmiotów trzecich, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert wykonawca nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów trzecich.

BLOG 19. Podmiotowe środki dowodowe.

 • Żądanie i składanie podmiotowych środków dowodowych w postępowaniach o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne.
 • Żądanie i składanie podmiotowych środków dowodowych w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne.
 • Omówienie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form i postaci, w jakich są składane.

BLOG 20. Badanie ofert.

 • Badanie ofert w celu ustalenia czy oferty nie podlega odrzuceniu.
 • Omówienie podstaw odrzucenia ofert.
 • Wyjaśnianie treści oferty.
 • Ustalanie czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

BLOG 21. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy i wybór najkorzystniejszej oferty.

 • Kwalifikacja podmiotowa w trybie podstawowym.
 • Kwalifikacja podmiotowa w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Kwalifikacja podmiotowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • Wezwanie do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.
 • Uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne.
 • Wezwanie wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Uzyskanie podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Postępowanie, gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
 • Postępowanie zamawiającego, gdy zamawiający posiada podmiotowe środki dowodowe.
 • Wybór najkorzystniejszej ofert.
 • Obowiązki informacyjne po wyborze najkorzystniejszej oferty.

BLOG 22. Stosowanie opcji.

 • Określenie warunków opcji.
 • Opcja w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
 • Porównanie opcji i zamówień uzupełniających.

BLOG 23. Omówienie przebiegu trybów udzielania zamówień.

 • Omówienie przygotowania i przeprowadzenia trybu przetargu nieograniczonego.
 • Omówienie przygotowania i przeprowadzenia trybu podstawowego w wariantach 1 i 2.
 • Omówienie przygotowania i przeprowadzenia trybu zamówienia z wolnej ręki. 

BLOG 24. Umowa i zmiany umowy. 

 • Omówienie obligatoryjnych postanowień umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Omówienie zakazanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Omówienie zmian istotnych i niedopuszczalnych umowy.
 • Omówienie zmian dopuszczalnych umowy.
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy.
 • Zasady żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

BLOG 25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 • Zasady określania warunków zabezpieczenia.
 • Uzasadnienie dla żądania zabezpieczenia wysokości większej niż 5%, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
 • Zabezpieczenie w przypadku, gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok.
 • Zabezpieczenie, gdy okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat.
 • Zwrot lub częściowy zwrot zabezpieczenia.
 • Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

BLOG 26. Zaliczki.

 • Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia w zamówieniach klasycznych.
 • Formy zabezpieczenia zaliczki.
 • Zaliczki w przypadku wynagrodzenia w częścich.

BLOG 27. Zasady tworzenia dokumentów zamówienia.

 • Sporządzanie SWZ z załącznikami dla trybu podstawowego, z uwzględnieniem specyfiki dostaw, usług i robót budowlanych oraz podziału zamówienia na części
 • Sporządzanie SWZ dla przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem specyfiki dostaw, usług i robót budowlanych oraz podziału zamówienia na części
 • Sporządzanie zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze krajowej i unijnej, z uwzględnieniem specyfiki dostaw, usług i robót budowlanych 
 • Sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań.

BLOG 28. Dokumentowanie postępowania. 

 • Sporządzanie protokołu postępowania w trybie podstawowym.
 • Sporządzanie protokołu postępowania w przetargu nieograniczonym. 
 • Sporządzanie protokołu postępowania w zamówieniu z wolnej ręki.

BLOG 29. Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

 • Określanie warunków zamówienia - regulamin udzielania zamówień.
 • Procedury udzielania.
 • Opracowanie dokumentacji postępowania.
 • Obowiązki informacyjne.

BLOG 30. Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej:

 • Określanie warunków zamówienia - regulamin udzielania zamówień.
 • Procedury udzielania.
 • Opracowanie dokumentacji postępowania.
 • Obowiązki informacyjne.

BLOG 31. Specyfika zamówień na wykonanie robót budowlanych.

 • Przygotowanie postępowania na roboty budowlane.
 • Analiza dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Analiza programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Specyfika podwykonawstwa w zamówieniach na roboty budowlane.
 • Sporządzanie SWZ na roboty budowlane w procedurze krajowej i unijnej.
 • Dokumenty zamówienia w zamówieniu na roboty budowlane udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • Badanie kosztorysów ofertowych.
 • Omówienie form wynagrodzeń:” wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie mieszane.
 • Umowa o roboty budowlane i jej zmiany.
 • Odbiory robót budowlanych i dokumentacja odbiorowa.

BLOG 32. Środki ochrony prawnej.

 • Odwołanie i postępowanie odwoławcze.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 16 maj 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 2 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
NOWE STUDIUM "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - zajęcia w tygodniu
Galeria
NOWE STUDIUM "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - zajęcia w tygodniu

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl