PRZETARG NIEOGRANICZONY - Jak sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy oraz przeprowadzić procedurę odwróconą

Termin: 11 maja 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:


  • przedstawienie i omówienie wzoru SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) oraz ogłoszenia o zamówieniu
  • przedstawienie i omówienie zasad sporządzania SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu,
  • omówienie przebiegu procedury odwróconej w nowym trybie przetargu nieograniczonego
  • porównanie przebiegu nowego trybu przetargu nieograniczonego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego
  • omówienie nowych zasad sporządzania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zmian umowy
  • omówienie sporządzania raportu z realizacji zamówienia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Sporządzanie SWZ

1. Omówienie obligatoryjnych elementów treści SIWZ.

2. Omówienie fakultatywnych elementów treści SIWZ.

3. Udostępnianie SWZ.

4. Postępowanie w przypadku zwrócenia się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

5. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

6. Zasady zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

7. Sporządzanie informacji zawierającej zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ.

8. Zasady dokonywania zmiany treści SIWZ.

 

Przebieg procedury odwróconej

9. Omówienie przebiegu procedury odwróconej w trybie trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy.

10. Wszczęcie postępowania.

11. Terminy składania ofert.

12. Składanie i otwarcie ofert.

13. Badanie ofert.

14. Ocena ofert.

15. Ocena podmiotowa wykonawców.

16. Wybór najkorzystniejszej oferty.

17. Termin związania ofertą.

18. Zakończenie postępowania. Podpisanie umowy. Unieważnienie postępowania.

19. Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania.

20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

21. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

22. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Umowa i zmiany zawartej umowy

23. Zakazane postanowienia umowne

24. Obligatoryjne postanowienia umowne.

25. Obligatoryjne postanowienia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane.

26. Postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

27. Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia.

28. Zmiany umowy.

• realizacja przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

• zmiany umowy spowodowane okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

• istotna zmiana charakteru umowy w stosunku do pierwotnej umowy.

• wprowadzenie warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści.

• naruszenie równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie.

• znaczne rozszerzenie albo zmniejszenie zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy.

• zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

• zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w ramach limitów 10 % i 15% wartości pierwotnej umowy.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 11 maj 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Jak sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy oraz przeprowadzić procedurę odwróconą

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl