Tryb podstawowy krok po kroku

Tryb podstawowy krok po kroku

Termin: 05 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: ON-LINE (na żywo)
Cena: 499 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z pełną dokumentacją postępowania:

• przygotowanie SWZ i załączników do SWZ

• wyjaśnianie i zmiana SWZ

• zmiany istotne i nieistotne treści ogłoszenia o zamówieniu

• badanie ofert

• ocena ofert

• negocjacje

• składanie ofert dodatkowych

• kwalifikacja podmiotowa wykonawcy

• wybór oferty/ odrzucenie oferty/ unieważnienie postępowania

• zawarcie umowy

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej
  • prezentację obejmującą program szkolenia
  • kalendarium terminów z komentarzem
  • najnowszy komentarz „Tryb podstawowy od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania”

PROGRAM SZKOLENIA

Krok 1. Jak przygotować SWZ dla wariantu 1 i wariantu 2 z załącznikami dla dostaw, usług i robót budowlanych. Omówienie treści SWZ dla wariantu 1 i 2. Błędy w SWZ.

Krok 2. Jak dokonać podziału zamówienia na części zgodnie z art. 29 ust. 2, art. 91 ust. 1 i art. 30 ust. 4 Pzp. Jak uzasadnić niedokonanie podziału zamówienia na części.

Krok 3. Jak określać warunki zamówienia dla dostaw, usług i robót budowlanych.

Krok 4. Jak opisać kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny. W jakich przypadkach cena może być jedynym kryterium oceny ofert.

Krok 5. Jak opisać kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny. W jakich przypadkach cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Najbardziej sprawne kryteria oceny ofert.

Krok 6. Zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Przedłużanie terminów składania i otwarcia ofert.

Krok 7. Otwarcie ofert. Obowiązki informacyjne po otwarciu ofert.

Krok 8. Badanie wstępnych oświadczeń o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Krok 9. Badanie ofert w celu ustalenia, czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu. Wezwanie do wyjaśnienia treści ofert. Omówienia wszystkich podstaw odrzucenia ofert z przykładami. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Krok 10. Ocena ofert. Wezwanie do złożenia oferty dodatkowych w wariancie 1.

Krok 11. Obowiązki zamawiającego w wariancie 2 po ocenie ofert.

Krok 12. Zaproszenie do negocjacji. Negocjacje.

Krok 13. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych.

Krok 14. Składanie ofert dodatkowych. Otwarcie ofert dodatkowych. Obowiązki informacyjne po otwarciu ofert.

Krok 15. Badanie złożonych podmiotowych środków dowodowych. Ocena wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wezwanie do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia.

Krok 16. Wybór najkorzystniejszej oferty. Obowiązki zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Krok 17. Wybór oferty po upływie terminu związania ofertą.

Krok 18. Unieważnienie postępowania. Obowiązki zamawiającego po unieważnieniu postępowania.

Krok 19. Postępowanie zamawiającego po uchylaniu się wykonawcy od zawarcia umowy.

Krok 20. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i obowiązki zamawiającego po unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 5 czerwiec 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Opieka merytoryczna po szkoleniu
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Tryb podstawowy krok po kroku
Galeria
Tryb podstawowy krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl