WARSZTATY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jak bez błędów przygotować i przeprowadzić postępowanie 

Film wideo ze szkolenia

Termin: 27 - 29 września 2023 r. (od 09:00 do 15:00)
Miejsce: Online
Cena: 1399,00 zł netto od osoby za udział w trzydniowych warsztatach
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Czego dowiesz się podczas warsztatów:

 • o metodach i sposobach szacowania wartości zamówienia
 • o błędach popełnianych w szacowaniu wartości zamówienia
 • jak przygotować uzasadnienia niedokonania podziału na części
 • jakie błędy są popełniane przy tworzeniu SWZ na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • jak poprawnie formułować w umowie zapisy dotyczące zmiany umowy
 • jak opisać kryteria równoważności
 • jakie kryteria oceny ofert warto stosować i które kryteria mogą być kłopotliwe
 • jakie błędy są popełniane przy określaniu warunków zamówienia
 • jak badać i oceniać oferty wykonawców
 • jak badać podmioty trzecie
 • jak udzielać zamówień dodatkowych
 • jak formułować w SWZ zapisy dotyczące podwykonawców i podmiotów trzecich

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • prezentację obejmującą program szkolenia
 • przykładowy SWZ z załącznikami dla postępowania na dostawy z załącznikami wersji edytowalnej
 • przykładowy SWZ na roboty budowlane w wersji edytowalnej
 • pełna dokumentację w wersji edytowalnej dla zamówień z wolnej ręki z załącznikami
 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej
 • nagranie video ze szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Znaczenie pojęć ustawowych

1. Omówienie najważniejszych pojęć ustawowych i ich praktyczne zastosowanie.

Opis przedmiotu zamówienia

2. Najważniejsze elementy każdego opisu przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny równoważności w ramach opisu przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zależności od formy wynagrodzenia.

Szacowanie wartości zamówienia

5. Szacowanie wartości zamówienia. Zasady. Metody. Sposoby.

6. Błędy popełniane przy szacowaniu wartości zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

7. Jak tworzyć SWZ (omówienie treści SWZ, błędy popełniane przy tworzeniu SWZ)

8. Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu i ocena wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia

9. Omówienie warunków udziału w postępowaniu.

10. Składanie podmiotowych środków dowodowych w trybie podstawowym, przetargu nieograniczonym i zamówieniu z wolnej ręki.

11. Ocena podmiotowa podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia.

Ocena wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia

12. Ocena podmiotowa wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawcy w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia.

Kryteria oceny ofert

13. Jakie wybrać kryteria oceny ofert w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

14. Kryteria obiektywne

15. Kryteria subiektywne.

Wadium

16. 27. Formy i wnoszenie wadium.

17. Zatrzymanie wadium.

18. Zwrot wadium.

Badanie i ocena ofert w trybie przetargu nieograniczonego i trybie podstawowym

19. Składanie ofert.

20. Otwarcie ofert.

21. Informacja z otwarcia ofert.

22. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 od otwarcia ofert do zawarcia umowy.

23. Obowiązki informacyjne po wyborze najkorzystniejszej oferty

24. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia.

Umowa i zmiany zawartej umowy

25. Klauzule zmieniające.

26. Zakazane zapisy w umowach.

27. Obligatoryjne postanowienia w umowie.

28. Zmiany niedopuszczalne zawartej umowy.

29. Realizacja dostaw, usług i robót nieprzewidywalnych.

30. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy Pzp.

31. Opcja w umowie.

32. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

33. Raport z wykonania umowy.

Zamówienie z wolnej ręki

34. Omówienie przesłanek udzielenie zamówienia z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1, 5-8 Pzp) - błędy popełniane przez zamawiających.

• dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę

• dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej

• wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której zamawiający nie mógł on przewidzieć

• brak ofert, wszystkie oferty odrzucone

• „zamówienia uzupełniające” na usługi, roboty budowlane i dostawy.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 27 wrzesień 2023r. - 29 wrzesień 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 1 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe,
 • w ramach warsztatów sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panem Józefem Edmundem Nowickim,  który odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
WARSZTATY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl