WIOSENNA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WIOSENNA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Specjalista prawa zamówień publicznych
Akademia uwzględnienia zamówienia regulaminowe

Termin: 29, 30, 31 maja 2023 r.

Harmonogram czasowy:
9.00 - 15.00
Miejsce: ON-LINE (na żywo)
Cena: 1299 zł
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkolenia

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii:

Celem Akademii jest: 

•  nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień ustawowych i regulaminowych

• przedstawienie wzorców postępowań, wskazanie nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Pzp

• przedstawienie rozwiązań w sytuacjach trudnych i nietypowych

• omówienie zasad dokonywania zmian zawartej umowy z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia

• omówienie zasad tworzenia dokumentów zamówienia w zamówieniach ustawowych i regulaminowych

Udział w Akademii umożliwi uniknięcie błędów w stosowaniu przepisów ustaw Pzp oraz zapewni sprawne oraz prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Materiały szkoleniowe:

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze
• pełną prezentacja multimedialną obejmującą program Akademii


Po szkoleniu uczestnicy otrzymają

• profesjonalny regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych z załącznikami (do zastosowania także w zamówieniach sektorowych)
• publikacje elektroniczne o wysokim poziomie merytorycznym:

 „Tryb podstawowy od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy”
 „Zmiany istotne i nieistotne postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego”
  „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych”
 „Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych”
 „Szacownie wartości zamówienia”

• akty prawne w postaci elektronicznej, w tym:

ustawa - Prawo zamówień publicznych
przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
edytowalne wzory wszystkich protokołów postępowań

• wzory SWZ (tryb podstawowy, przetarg nieograniczony) w wersji edytowalnej
• wzory pełnej dokumentacji dla zamówień z wolnej ręki (procedura krajowa i unijna)

Adresaci Akademii:

  • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych).

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1. Definicje ustawowe.  

1. Definicje ustawowe w praktyce udzielania zamówień publicznych.

Część 2. Szacowanie wartości zamówienia

2. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Jak agregować zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, z uwzględnienie sytuacji trudnych i nietypowych.
3. Podobieństwo dostaw na przykładach z praktyki.
4. Metody i sposoby badania cen rynkowych.
5. Na czym polega wybór sposobu obliczania wartości zamówienia.
6. Na czym polega celowe zaniżenie wartości zamówienia.
7. Sposoby podziału zamówienia na części.
8. Uzasadnione obiektywne przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części.
9. Udzielenie zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, niezbędnych do wykonania tych robót budowlanych.
11. Postępowanie zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, a łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
12. Szacowanie zamówienia, gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 13. Szacowanie zamówienia, gdy zamawiający uwzględnia opcję.
14. Ustalanie wartości zamówienia w przypadku zamawiającego składającego się z kilku jednostek organizacyjnych.
15. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane:

 • takie same lub różne roboty budowlane wykonywane w jednym lub kilku obiektach lub kompleksach budynków
 • szacowanie budowy, przebudowy, remontu obiektów drogowych
 • szacowanie budowy i remontów ulic
 • szacowanie robót w budynkach szkół, DPS-ów

16. Szacowanie wartości zamówienia na usługi projektowe. 17. Wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się.

Część 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

18. Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
19. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
20. Badanie podstaw wykluczenia wobec poszczególnych konsorcjantów.
21. Składanie oferty, oświadczeń i dokumentów przez konsorcja.

Część 4. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

22. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.
23. Komunikacja ustna. Negocjacje. Dialog.
24. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej.
25. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w postacie elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Część 5. Analiza potrzeb i wymagań

26. Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
27. Omówienie gotowego przykładu analizy potrzeb i wymagań.
28. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.

Część 6. Ogłoszenia

29. Upublicznienie ogłoszenia. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
30. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu. Zmiany istotne i zmiany nieistotne

Część 7. Ustalenie niektórych warunków zamówienia

31. Podział zamówienia na części.
32. Kiedy może powstać zarzut niepodzielenia zamówienia na części.
33. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Część 8. Wadium

34. Wnoszenie wadium i formy wadium.
35. Zatrzymanie wadium.
36. Obligatoryjny zwrot wadium.
37. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.
38. Zwrot wadium gwarantowi i poręczycielowi.

Część 9. Opis przedmiotu zamówienia

39. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
40. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
41. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych. Opis kryteriów równoważności.
42. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
43. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Część 10. Przedmiotowe środki dowodowe

44. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
45. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 11. Wykluczenie z postępowania

46. Określanie podstaw wykluczenia.
47. Zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

Część 12. Warunki udziału w postępowaniu

48. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
49. Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
50. Jak określać minimalne poziomy zdolności.

Część 13. Podmioty trzecie

51. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
52. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego.
53. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
54. Podmioty trzecie i podwykonawstwo.

Część 14. Podmiotowe środki dowodowe

55. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.
56. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
57. Forma i postać składanych podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.

Część 15. Przebieg przetargu nieograniczonego i warianty procedury odwróconej.

58. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.
59. Wszczęcie postępowania.
60. Udostępnianie SIWZ.
61. Terminy składania ofert.
62. Składanie i otwarcie ofert.
63. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.
64. Ocena ofert oraz kryteria oceny ofert.
65. Ocena podmiotowa wykonawców.
66. Wybór najkorzystniejszej oferty.
67. Termin związania ofertą.
68. Zakończenie postępowania - zawarcie umowy.
69. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.
70. Obowiązki informacyjne zamawiającego.

Część 16. Specyfikacja warunków zamówienia.

71. Omówienie treści SWZ w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 i przetargu nieograniczonym.
72. Dokonywanie zmian treści SWZ.
73. Wyjaśnianie treści SWZ.

Część 17. Przebieg trybu podstawowego w wariantach 1 i 2.

74. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania w wariancie 1 i 2.

Część 18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

75. Zakazane postanowienia umowne.
76. Obligatoryjne postanowienia umowne.
77. Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.
78. Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia.
79. Jak dokonywać zmian w umowie.
80. Zmiany dopuszczalne i zmiany niedopuszczalne.
81. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.
82. Opcja.
83. Raport z realizacji zamówienia.

Część 19. Tryb zamówienia z wolnej ręki.

84. Przygotowanie i przebieg postępowania.
85. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-2 i 5-9 Pzp).
86. Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Część 20. Zamówienia regulaminowe i zasada konkurencyjności.
87. Przedstawienie i omówienie trybów i procedur w zamówieniach regulaminowych:

• co powinien zawierać profesjonalnie opracowany regulamin zamówień o wartości mniejszej ni z 130 000 zlotych
• jak przygotować dokumentację (przykładowe wzory)
• jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić zapytanie ofertowe
• warianty zapytania ofertowego i procedur otwartych
• błędy popełniane w zamówieniach regulaminowych

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 29 maj 2023r. - 31 maj 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 1 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Opieka merytoryczna po szkoleniu
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
WIOSENNA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Galeria
WIOSENNA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl