XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych - Zakopane

Zapraszamy do Zakopanego,  jednego z najpiękniejszych miejsc w Tatrach,  na XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych  -  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

Przygotowanie zamawiających do udzielania zamówień publicznych w 2023 r.
 Sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2022 r.
 Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy i podwykonawcy.

Termin: 14 - 16 grudnia 2022
zakwaterowanie od 13 grudnia 2022
Miejsce: Zakopane
hotel Tatra
https://www.hoteltatra.pl
Cena: PROMO: 2199 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 28.11.2022
2399 zł netto od osoby przy zgłoszeniu po 28.11.2022
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkoleniaDlaczego warto wziąć udział w XXIX Zjeździe?

Celem Zjazdu jest:

 • przygotowanie zamawiających do udzielania zamówień publicznych w 2023 r. przez omówienie od strony prawnej i praktycznej stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących najważniejszych trybów, instytucji i procedur prawa zamówień publicznych,
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów na etapie przygotowania postępowania i w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych na podstawie wyników kontroli zamówień publicznych,
 • przedstawienie wzorców postępowań, wskazanie nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Pzp oraz przedstawienie rozwiązań w sytuacjach trudnych i nietypowych,
 • omówienie planowania zamówień udzielanych w 2023 r.,
 • omówienie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2022 r.,
 • omówienie zasad dokonywania zmian zawartej umowy,
 • omówienie zasad tworzenia dokumentów zamówienia (SWZ, zaproszenie do negocjacji, wezwania, zawiadomienia, informacje),
 • omówienie trybów przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki.


Udział w Zjeździe umożliwi również uniknięcie błędów w stosowaniu przepisów ustaw Pzp oraz zapewni sprawne oraz prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Pzp wprowadzonej ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812) dotyczące:

 • zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
 • zmiany umowy w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 • zmian w zamówieniach na usługi społeczne.

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą 
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • bogate materiały.

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH GÓR.

Materiały szkoleniowe:

 • pełna prezentacja obejmującą program Zjazdu
 • najnowszą modułową wersję SWZ (przetarg nieograniczony, tryb podstawowy wariant 1 i 2) z załącznikami (wykazy, oświadczenia, zobowiązanie podmiotu trzeciego)
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze
 • pełna dokumentacja dla postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • publikacja elektroniczna (ebook): Tryb podstawowy w wariantach 1 i 2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie
 • publikacja elektroniczna (ebook): Jak badać rażąco niską cenę?

Film wideo ze szkolenia

NAGRODY

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY: 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki.

Program ProPublico wraz z Platformą e-ProPublico, to kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, który wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia publicznego w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowe do 130 000 zł.

Oprogramowanie zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

Absolutną nowością oraz czynnikiem wyróżniającym system ProPublico na rynku, jest jego integracja z rządową platformą e-Zamówienia oraz Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie automatycznej publikacji formularzy ogłoszeń z poziomu aplikacji.

ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając łatwą ewidencję danych, automatyczne tworzenie dokumentów oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych.
Aktualna cena brutto licencji to: 3 554,70 zł . 

Wartość nagrody: 3 554,70 zł brutto

Program przeznaczony  do ewidencji i kontroli wydatków do 130 000 zł. Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV.

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

Program Zjazdu:

Część 1. Definicje ustawowe. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

1. Omówienie najważniejszych definicji ustawowych.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.

3. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej.

4. Składanie ofert, wniosków i oświadczeń w postacie elektronicznej opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Część 2. Szacowanie wartości zamówienia. Planowanie zamówień publicznych udzielanych w 2023 r.

5. Praktyczne metody szacowania wartości zamówień. Przykłady z praktyki.

6. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

7. Inne kryteria przy szacowaniu wartości zamówień.

8. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

9. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

10. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

11. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

12. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe.

13. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

14. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

15. Szacowanie podobnych dostaw oraz „podobnych” usług.

16. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

17. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

18. Zmiana ustalonej wartości zamówienia.

19. Jak stosować art. 30 ust. 4 Pzp (odpowiednik dawnego art. 6a Pzp2004).

20. Jak sporządzać plany postępowań i plany zamówień, które będą udzielane w 2023 r.

Część 3. Roczne sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach w 2022 r.

21. Omówienie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2022 r.

22. Jak sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2022 r.

Część 4. Ustalenie niektórych warunków zamówienia

23. Podział zamówienia na części.

24. Kiedy może powstać zarzut niepodzielenia zamówienia na części.

25. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Część 5. Wadium

26. Wnoszenie wadium i formy wadium.

27. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

28. Zatrzymanie wadium.

29. Obligatoryjny zwrot wadium.

30. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.

31. Zwrot wadium gwarantowi i poręczycielowi.

Część 6. Opis przedmiotu zamówienia

32. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

33. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

34. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

35. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

36. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

37. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

38. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

39. Wizja lokalna i zapisy w SWZ dotyczące wizji lokalnej.

Część 7. Przedmiotowe środki dowodowe

40. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

41. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.

42. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 8. Wykluczenie z postępowania

43. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

44. Zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

Część 9. Warunki udziału w postępowaniu

45. Rodzaje (kategorie) warunków udziału w postępowaniu.

46. Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

47. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

48. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Część 10. Podmioty trzecie i podwykonawcy

49. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

50. Treść zobowiązania.

51. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Część 11. Podmiotowe środki dowodowe

52. Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

53. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

54. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

55. Forma i postać składanych podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.

Część 12. Przetarg nieograniczony. Procedura odwrócona. Procedura zasadnicza. Procedura z odstąpieniem żądania JEDZ-a.

56. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.

57. Zmiany w procedurze odwróconej.

58. Wszczęcie postępowania.

59. Udostępnianie SIWZ.

60. Terminy składania ofert.

61. Składanie i otwarcie ofert.

62. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

63. Ocena ofert oraz kryteria oceny ofert.

64. Ocena podmiotowa wykonawców.

65. Wybór najkorzystniejszej oferty.

66. Termin związania ofertą.

67. Zakończenie postępowania - zawarcie umowy. 68. Zakończenie postępowania - unieważnienie postępowania.

69. Obowiązki informacyjne zamawiającego.

Część 13. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

70. Omówienie treści SWZ w trybie przetargu nieograniczonego i trybie podstawowym w wariancie 1 i 2.

71. Dokonywanie zmian treści SWZ.

72. Wyjaśnianie treści SWZ.

Część 14. Tryb podstawowy i jego przebieg w wariantach 1 i 2.

73. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania w wariancie 1 i 2.

Część 15. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

74. Zakazane postanowienia umowne.

75. Obligatoryjne postanowienia umowne.

76. Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.

77. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

78. Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia.

79. Jak dokonywać zmian w umowie. Zmiany dopuszczalne i zmiany niedopuszczalne.

80. Jak prawidłowo zamawiający powinien opisać waloryzację wynagrodzenia w umowie, której przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana umowy w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

81. Opcja.

Część 16. Tryb zamówienia z wolnej ręki

82. Przygotowanie i przebieg postępowania - zamówienie z wolnej ręki poniżej i powyżej progów unijnych.

83. Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-2 i 5-9 Pzp).

84. Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.

85. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

 

 

Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej:

• pełna prezentacja multimedialna obejmującą program Zjazdu

• najnowsza modułowa wersja SWZ (przetarg nieograniczony, tryb podstawowy wariant 1 i 2) z załącznikami (m. in. wykazy, oświadczenia, zobowiązanie podmiotu trzeciego)

• ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze

• pełna dokumentacja dla postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

• publikacja elektroniczna (ebook): Tryb podstawowy w wariantach 1 i 2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie

• publikacja elektroniczna: (ebook): Jak badać rażąco niską cenę?

• publikacja elektroniczna „Jak sporządzać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach”

• kalendarz najważniejszych terminów w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki

Opinie uczestników

(...) Szkolenie trwało trzy dni i bardzo dobrze rozłożony był czas wykładów w poszczególnych dniach. Prowadzący szkolenie Pan Józef Nowicki imponował wiedzą i dydaktycznym przygotowaniem. Umiejętnie rozkładał akcenty, słuchacz nawet nie zorientował się , że już minęło kolejne półtorej godziny wykładu. Na szczególne uznanie zasługuje też umiejętność prelegenta polegająca na wciąganiu w dyskusję uczestników szkolenia. Dzięki temu atmosfera była przyjazna i pozbawiona bariery "uczniowskiej tremy". Za cenne uważam także punktualne rozpoczynanie zajęć jak i kończenie ich o wyznaczonym czasie. Otrzymane na szkoleniu materiały jak i te dosłane po szkolenie z nawiązką wyczerpują nasze zapotrzebowanie. Jestem przekonany, że nie raz jeszcze będziemy z nich korzystali. (...) Cudowna pogoda jaką mieliśmy w czasie naszego szkolenia dodatkowo zachęcała do wyprawy w Tatry. Tymczasem zajęcia kończyły się gdy już słońce zaszło. Dlatego też warto rozważyć aby rano było więcej czasu wolnego a zajęcia zaczynały się później.
Michał Wasiak
Kancelaria Sejmu
Szkolenie miało bardzo wysoki poziom merytoryczny co bezsprzecznie związane jest z wysokimi kwalifikacjami prowadzącego. Jestem pod wrażeniem biegłej znajomości przepisów ustawy Pzp w korelacji z przepisami ustaw powiązanych i przepisami wykonawczymi. Poza zwięzłą prezentacją tematu szkolenia nieoceniona była również możliwość dyskusji, dotyczącej jego tematu jak również innych spraw związanych z codzienną pracą każdego z uczestników. Możliwość zadawania indywidualnych pytań po zakończeniu szkolenia jest ogromnie pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z pracą w zamówieniach publicznych. Organizacyjnie szkolenie również stało na bardzo wysokim poziomie i życzyłbym sobie i wszystkim zainteresowanym możliwości uczestniczenia w kolejnych szkoleniach organizowanych przez firmę Ekspert Sp. z o.o.
Krzysztof Przybek
ROPS Rzeszów

Informacje organizacyjne

Termin: 14 grudzień 2022r. - 16 grudzień 2022r.
Miejsce: ZAKOPANE
Cena: 2 199,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Zakwaterowanie
 • Pełne wyżywienie
 • Ubezpieczenie NW
 • Materiały szkoleniowe
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych - Zakopane
Galeria
XXIX Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych - Zakopane

Dodatkowe informacje, cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 280 zł),
 • zakwaterowanie od wtorku 13 grudnia 2022 od  godz. 16.00,  we wtorek  zapraszamy na obiadokolację,
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • kolację integracyjną,
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu, 
 • parking,
 • dostęp do strefy wellness (basen, jacuzzi,  siłownię)
 • wsparcie  merytoryczne - nieodpłatne konsultacje z wykładowcą  w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia (od poniedziałku do piątku) - konsultacje telefoniczne, wyjaśnianie wszelkich problemów.
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia,
 • ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe (bardzo bogate) materiały.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl