XXXI ZJAZD SPECJALISTÓW PZP

Zapraszamy do Zakopanego,  jednego z najpiękniejszych miejsc na XXXI  Zjazd Specjalistów Zamówień Publicznych  -  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

Zamówienia publiczne od A do Z

Termin: 22 - 24 maja 2024
zakwaterowanie od 21 maja 2024
Miejsce: ZAKOPANE - hotel Tatra
https://www.hoteltatra.pl
Cena: PROMO: 2649 zł netto od osoby przy zgłoszeniu do 6.05.2024
2899 zł netto od osoby przy zgłoszeniu po 6.05.2024
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy Cię serdecznie na nasze szkolenie! Obejrzyj poniższy filmik, aby dowiedzieć się więcej:

 

Dlaczego warto wziąć udział w XXXI  Zjeździe?

Celem Zjazdu jest:

 • omówienie od strony prawnej i praktycznej stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących najważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych (szczegółowy przebieg postępowań w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego i zamówienia z wolnej ręki)
 • omówienie szacowania wartości zamówienia
 • przedstawienie wzorców postępowań, wskazanie nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Pzp
 • omówienie problematyki planowania udzielania zamówień w 2024 r.
 • przedstawienie rozwiązań w sytuacjach trudnych i nietypowych
 • omówienie zasad dokonywania zmian zawartej umowy z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia
 • omówienie najnowszego orzecznictwa
 • omówienie zasad tworzenia dokumentów zamówienia (SWZ, zaproszenie do negocjacji, wezwania, zawiadomienia, informacje)
 • omówienie i przedstawienie dokumentacji i procedur udzielania zamówień regulaminowych.

Udział w Zjeździe umożliwi również uniknięcie błędów w stosowaniu przepisów ustaw Pzp oraz zapewni sprawne oraz prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą 
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • bogate materiały.

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH GÓR.

Adresaci Zjazdu:

 • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawcy
 • podmioty świadczące usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych
 • osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych

Materiały szkoleniowe:


Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze
 • pełną prezentacja multimedialną obejmującą program Zjazdu


Po szkoleniu uczestnicy otrzymają

 • regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych wraz z załącznikami,
 • edytowalne wzory SWZ dla przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego
 • dokumentacja dla trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne
 • dokumentacja dla trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • publikacje elektroniczne o wysokim poziomie merytorycznym: 
 • „Tryb podstawowy od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy”
 • „Jak szacować wartość zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane”
 • „Zmiany istotne i nieistotne postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego”
 • „Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych” 
 •  „Rażąco niska cena od A do Z. Praktyka i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym”
 • „Jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane”

NAGRODY

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY: 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki.

Program ProPublico wraz z Platformą e-ProPublico, to kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, który wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia publicznego w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowe do 130 000 zł.

Oprogramowanie zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

Absolutną nowością oraz czynnikiem wyróżniającym system ProPublico na rynku, jest jego integracja z rządową platformą e-Zamówienia oraz Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie automatycznej publikacji formularzy ogłoszeń z poziomu aplikacji.

ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając łatwą ewidencję danych, automatyczne tworzenie dokumentów oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych.
Aktualna cena brutto licencji to: 3 554,70 zł . 

Wartość nagrody: 3 554,70 zł brutto

Program przeznaczony  do ewidencji i kontroli wydatków do 130 000 zł. Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV.

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

Zobacz, jak się bawimy na zjazdach!

Program Zjazdu:

Część 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Błędy w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie praktyki i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Jak opisać kryteria w celu oceny równoważności.
3. Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zależności od formy przyjętego wynagrodzenia.

Część 2. Szacowanie wartości zamówienia

4.  Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej i jednego wykonawcy w szacowaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
5. Jak agregować zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.
6. Wybór właściwego sposobu szacowania wartości zamówienia.
7. Jak uzasadnić niedokonanie podziału zamówienia na części.
8. Jak szacować wartość zamówienia w przypadkach trudnych i nietypowych.

Część 3. Analiza potrzeb i wymagań

9. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
10. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych. 11. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 3. Przedmiotowe środki dowodowe

12. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
13. Zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.
14. Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Część 4. Warunki udziału w postępowaniu

12. Omówienie warunków udziału w postępowaniu.
13. Jak określać warunki udziału w postępowaniu, aby nie naruszyć zasady proporcjonalności, a jednocześnie w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Część 5. Podmioty trzecie i podwykonawcy

14. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich. Podmiot trzeci podwykonawcą.
15. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego.
16. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Część 6. Podmiotowe środki dowodowe

17. Badanie aktualności podmiotowych środków dowodowych.
18. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
19. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych.

Część 7. SWZ i zaproszenie do negocjacji.

20. Jak bezbłędnie sporządzić SWZ w trybie podstawowym i przetargu nieograniczony.
21. Jak bezbłędnie sporządzić dokumentację dla zamówienia z wolnej ręki.

Część 8. Przetarg nieograniczony od wszczęcia do zakończenia postępowania

22. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania.

Część 9. Tryb podstawowy od wszczęcia do zakończenia postępowania

23. Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania.

Część 10. Zamówienie z wolnej ręki.

24. Omówienie najczęściej stosowanych przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-2 i 5-9 i art. 305 pkt 2 Pzp).
25. Jak prawidłowo opracować warunki zamówienia dla opcji w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Część 11. Umowa i zmiany umowy.

26. Zakazane postanowienia umowne.
27. Obligatoryjne postanowienia w umowie na dostawy, usługi i roboty budowlane.
28. Zmiany niedopuszczalne.
29. Jak formułować dopuszczalne zmiany umowy.
31. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.
32. Jak prawidłowo opracować warunki zamówienia dla opcji w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Część 12. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

33. Przedstawienie procedur ofertowych i negocjacyjnych.

Opinie uczestników

(...) Szkolenie trwało trzy dni i bardzo dobrze rozłożony był czas wykładów w poszczególnych dniach. Prowadzący szkolenie Pan Józef Nowicki imponował wiedzą i dydaktycznym przygotowaniem. Umiejętnie rozkładał akcenty, słuchacz nawet nie zorientował się , że już minęło kolejne półtorej godziny wykładu. Na szczególne uznanie zasługuje też umiejętność prelegenta polegająca na wciąganiu w dyskusję uczestników szkolenia. Dzięki temu atmosfera była przyjazna i pozbawiona bariery "uczniowskiej tremy". Za cenne uważam także punktualne rozpoczynanie zajęć jak i kończenie ich o wyznaczonym czasie. Otrzymane na szkoleniu materiały jak i te dosłane po szkolenie z nawiązką wyczerpują nasze zapotrzebowanie. Jestem przekonany, że nie raz jeszcze będziemy z nich korzystali. (...) Cudowna pogoda jaką mieliśmy w czasie naszego szkolenia dodatkowo zachęcała do wyprawy w Tatry. Tymczasem zajęcia kończyły się gdy już słońce zaszło. Dlatego też warto rozważyć aby rano było więcej czasu wolnego a zajęcia zaczynały się później.
Michał Wasiak
Kancelaria Sejmu
Szkolenie miało bardzo wysoki poziom merytoryczny co bezsprzecznie związane jest z wysokimi kwalifikacjami prowadzącego. Jestem pod wrażeniem biegłej znajomości przepisów ustawy Pzp w korelacji z przepisami ustaw powiązanych i przepisami wykonawczymi. Poza zwięzłą prezentacją tematu szkolenia nieoceniona była również możliwość dyskusji, dotyczącej jego tematu jak również innych spraw związanych z codzienną pracą każdego z uczestników. Możliwość zadawania indywidualnych pytań po zakończeniu szkolenia jest ogromnie pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z pracą w zamówieniach publicznych. Organizacyjnie szkolenie również stało na bardzo wysokim poziomie i życzyłbym sobie i wszystkim zainteresowanym możliwości uczestniczenia w kolejnych szkoleniach organizowanych przez firmę Ekspert Sp. z o.o.
Krzysztof Przybek
ROPS Rzeszów

Informacje organizacyjne

Termin: 22 maj 2024r. - 24 maj 2024r.
Miejsce: ZAKOPANE
Cena: 2 649,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 300 zł),
 • zakwaterowanie od 21 maja  od godz. 15:00,  o 20:00 zapraszamy na kolację,
 • zajęcia:
  22 maja 2024 r.: 9.00-16.00
  23 maja 2023 r.: 9.00-16.00
  24 maja 2024 r.: 9.00-14.00
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • kolację integracyjną,
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu, parking,
 • dostęp do strefy wellness (basen, jacuzzi, sauna fińska, łaźnia turecka. siłownia)
 • wsparcie  merytoryczne - nieodpłatne konsultacje z wykładowcą  w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia (od poniedziałku do piątku) - konsultacje telefoniczne, wyjaśnianie wszelkich problemów.
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia,  ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe (bardzo bogate) materiały.

Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowania w cenie 1497 zł netto od osoby (cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiady, przerwy kawowe (bez noclegów, bez kolacji) ​

 

 • OPCJA 1 - 2 599,00 zł netto od osoby - cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiady, przerwy kawowe, atrakcje i kolacje oraz  noclegi (w pokojach dwuosobowych)
 • OPCJA 2  - 1497 zł netto od osoby - cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiady, przerwy kawowe (bez noclegów, bez kolacji, bez atrakcji)

Wysyłając formularz kontaktowy prosimy Państwa o wpisanie danej OPCJI, która Państwa interesuje w pole "UWAGI"

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
XXXI ZJAZD SPECJALISTÓW PZP
Galeria
XXXI ZJAZD SPECJALISTÓW PZP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl