Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie ONLINE: 

  Zamówienia na roboty budowlane
 z oceną podwykonawców i podmiotów trzecich

Termin: 10 lipca 2024r. (od 09:00 do 15:00)
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Zaproszenie na szkolenie

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane oraz na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
 • jak uzasadnić niedokonanie podziału na części w zamówieniach na roboty budowlane
 • jak prawidłowo przygotować dokumentację dla postępowania na roboty budowlane (SWZ, umowa, załączniki do SWZ) w zależności od formy wynagrodzenia
 • zapisy w SWZ dotyczące robót budowlanych wykonywanych w obiektach zabytkowych
 • jak poprawnie formułować w umowie zapisy dotyczące zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia
 • jak opisać kryteria równoważności
 • kiedy warto wybrać wynagrodzenie ryczałtowe
 • jakie kryteria oceny ofert stosować w zamówieniach na roboty budowlane
 • jak opisać warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane
 • jak badać i oceniać oferty wykonawców
 • jak badać podmioty trzecie
 • jak oceniać wykonawcę w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
 • w jakim zakresie można zmieniać wynagrodzenie ryczałtowe
 • jak udzielać zamówień dodatkowych na roboty budowlane
 • jak formułować w umowie zmiany dotyczące podwykonawców i podmiotów trzecich.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej

• prezentację obejmującą program szkolenia

• przykładowy SWZ z załącznikami dla postępowania na roboty budowlane w wersji edytowalnej

• przykładowe zapisy w umowie na roboty budowlane dotyczące zmian umowy, w tym waloryzacji wynagrodzenia

• nagranie video ze szkolenia.

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracownikom merytorycznym odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji do zamówień na roboty budowlane (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, SWZ, wzor umowy)
 • pracownikom merytorycznym odpowiedzialnym za przeprowadzanie postępowań na roboty budowlane (badanie i ocena ofert, ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu)
 • osobom odpowiedzialnym za realizację robót budowlanych
 • osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych
 • wykonawcom
 • podmiotom świadczące usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osobom wykonującym kontrole zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Roboty budowlane w przepisach ustawy - Prawo budowlane, dyrektywach unijnych i ustawie Pzp.

2. Dokumentacja wymagana dla zamówienia na wykonanie robót budowlanych w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego.

3. Omówienie dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji projektowej.

• funkcja projektu budowlanego

• czym jest przedmiar robót budowlanych

• jak postępować w przypadku różnic pomiędzy robotami wykazanymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robót budowlanych

• dokumentacja projektowa w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego

• przedmiar robót budowlanych w wynagrodzeniu ryczałtowym - różne warianty zapisów w SWZ i umowie w sprawie zamówienia publicznego

4. Funkcja specyfikacji technicznych 5. Czym zastąpić projekt budowlany, gdy nie jest wymagany.

6. Funkcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

7. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje wyroby budowlane dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego. Zapisy w SWZ dotyczące kryteriów równoważności, gdy są znaki towarowe

8. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

9. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

10. Co powinno zawierać zaproszenie do negocjacji w zamówieniu z wolnej ręki w postępowaniu na roboty budowlane.

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

11. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane - na przykładach z praktyki i orzecznictwa.

12. Szacowanie robót wykonywanych w jednym i wielu obiektach budowlanych.

13. Szacowanie robót wykonywanych w kompleksach obiektów budowlanych.

14. Szacowanie robót wykonywanych na przestrzeni wielu lat.

Warunki udziału w postępowaniu

15. Jak opisać warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach na roboty budowlane.

• doświadczenie wykonawcy

• uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót

• doświadczenie kierownika budowy i kierowników robót

• sprzęt budowlany - zdolność techniczna

• posiadanie ubezpieczenia OC

• posiadanie środków finansowych i zdolności kredytowej

16. Wykaz robót wykonanych.

17. Wykaz osób skierowanych do realizacji robót.

18. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (konsorcjanci).

Kryteria oceny ofert

19. Najczęściej stosowane kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane.

20. Jak opisać kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert w SWZ.

Badanie i ocena ofert

21. Badanie kosztorysów ofertowych.

22. Jak wzywać do wyjaśniania rażąco niskiej ceny.

23. Jak poprawiać omyłki w kosztorysach ofertowych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

24. Ocena podmiotowa wykonawcy.

25. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia podmiotowych środków dowodowych.

26. Ocena podmiotowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podmioty trzecie i podwykonawcy w zamówieniu na roboty budowlane

27. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

28. Treść zobowiązania.

29. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

30. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

32. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

33. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

34. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Umowa i zmiany umowy

35. Wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe - co wybrać, czym kierować się przy wyborze formy wynagrodzenia.

36. Zakazane postanowienia w umowie o roboty budowlane.

37. Obligatoryjne zapisy w umowie o roboty budowlane.

• jak określać planowany termin zakończenia robót budowlanych lub planowane terminy wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych

• jak określać warunki zapłaty wynagrodzenia

• jak określać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

38. Jak szczegółowo zamawiający powinien opisać zmiany wynagrodzenia wskutek zmian (przykłady zapisów w umowie):

• stawki podatku VAT

• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

39. Jak szczegółowo zamawiający powinien opisać waloryzację wynagrodzenia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją robót budowlanych (stosowanie art. 439 Pzp). Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów i kosztów.

40. Zmiany niedopuszczalne w umowie o roboty budowlane:

41. Zmiany umowy wynikające z klauzul przeglądowych. Zmiany w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, określające rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzenia zmian.

42. Zmiany dopuszczalne, jeżeli:

• zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne;

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

• łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane.

43. Zmiany w umowie dotyczące podwykonawców i podmiotów trzecich.

44. Jak sporządzać raport z wykonania robót budowlanych.

45. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

 

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bardzo bogate materiały szkoleniowe,
 • w ramach szkolenia: sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panem Józefem Edmundem Nowickim,  który odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl