Wzorcowe przygotowanie i przeprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki

Wzorcowe przygotowanie i przeprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki

Termin: 29 marzec 2023 r.
9.00 - 12.45
Miejsce: ON-LINE (na żywo)
Cena: PROMO 99 zł netto od osoby do 17.03
Trener: Józef Edmund Nowicki

więcej o Józef Edmund Nowicki

Film wideo ze szkolenia

Cel szkolenia:

Zamówienie z wolnej ręki to najbardziej kontrolowany tryb udzielania zamówień. Wyniki kontroli pokazują, że w większości są to wyniki niekorzystne dla zamawiających skutkujące dotkliwymi korektami finansowymi i dyscyplina finansów publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie:

• przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

• od strony prawnej i praktycznej sporządzania dokumentacji zamówienia z wolnej ręki, w tym zaproszenia do negocjacji

• przebiegu negocjacji i komunikacji w toku negocjacji

• oceny braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w zamówieniu z wolnej ręki

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej
  • prezentację obejmującą program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1. Specyfika trybu zamówienia z wolnej ręki. 
1. Omówienie specyfiki zamówienia z wolnej ręki, w tym instytucji i procedur, które nie występują w innych trybach udzielania zamówień.
2. Porównanie trybu zamówienia z wolnej ręki z trybem negocjacji bez ogłoszenia.
3. Wykorzystanie zmodyfikowanych procedur i instytucji zamówienia z wolnej ręki w zamówieniach klasycznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych i zamówieniach sektorowych o wartości mniejszej od progu unijnego.

Część 2. Przygotowanie i wszczęcie postępowania.
4. Omówienie elementów (treści) zaproszenia do negocjacji. 5. Omówienie przesłanek wyboru zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i art. 388 pkt 2 ustawy Pzp:

a) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,
b) wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, 
c) brak ofert lub odrzucenie wszystkich ofert,
d) udzielenie zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
e) udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy,
f) udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu albo postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
g) udzielenie zamówienia w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami po cenie znacząco niższej od cen rynkowych.

6. Sporządzenie uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru trybu.
7. Przekazanie zaproszenia do negocjacji.
8. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
9. Wyjaśnianie i zmiana treści zaproszenia do negocjacji.

Część 3. Negocjacje i komunikacja w negocjacjach. Dokumentacja z negocjacji. 
10. Sposób prowadzenia negocjacji.
11. Protokół z negocjacji.
12. Zakończenie negocjacji.
13. Zawarcie umowy.
14. Unieważnienie postępowania.

Część 4. Składanie i ocena podmiotowych i przedmiotowe środków dowodowych.
15. Odmienność aktualności podmiotowych środków dowodowych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 16. Składanie wstępnego oświadczenia, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
17. Ocena braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Badanie podmiotowych środków dowodowych.
18. Specyfika wezwania wykonawcy do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zamówieniu z wolnej ręki

Część 5. Wizja lokalna w zamówieniu z wolnej ręki.  
19. Kiedy zamawiający musi przeprowadzić wizję lokalną w zamówieniu z wolnej ręki.
20. Jakie mogą być skutki nieprzeprowadzenia wizji lokalnej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Część 6. Zmiany umowy. 
 
Specyfika dopuszczalnych i niedopuszczalnych zmian umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Część 7. Omówienie naruszeń skutkujących korektą finansową i dyscypliną finansów publicznych.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Poziom merytoryczny i sposób przekazania wiedzy przez Wykładowcę na bardzo wysokim poziomie. Materiał przekazany był w sposób zrozumiały wynikający wprost z cytowanego przepisu ustawy. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Jako uczestnik wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewielu ciekawszych i nie powodujących znużenia uczestnika. W kwestii organizacji szkolenia poza częścią merytoryczną nie mam żadnych zastrzeżeń, organizacja bardzo w porządku.
Joanna Soborowska
Telewizja Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Termin: 29 marzec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 99,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Opieka merytoryczna po szkoleniu
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Wzorcowe przygotowanie i przeprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki
Galeria
Wzorcowe przygotowanie i przeprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl