PRZETARG NIEOGRANICZONY od A do Z - teraz i w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych - Zakopane

 WAŻNE!

SEJM PRZEGŁOSOWAŁ NOWĄ USTAWĘ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe prawo to ponad 600 artykułów.
Już TERAZ należy przygotować się do wdrożenia nowych rozwiązań.

Przyjedź na szkolenie, aby zapoznać się z analizą porównawczą starych i nowych przepisów.

Dzięki temu będziesz w stanie odpowiednio zaplanować prace na 2020 rok wymagane do ich wdrożenia. Dowiesz się jakie pułapki niosą ze sobą nowe regulacje oraz jakie pojawią się nowe procedury i dokumenty. A przy okazji odpoczniesz w magicznym otoczeniu POLSKICH GÓR.

 

Zapraszamy do ZAKOPANEGO, zimowej stolicy Polski na Zjazd Specjalistów ds. Zamówień Publicznych  -  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY od A do Z
teraz i w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

Termin: 11 - 13 grudnia 2019r.
zakwaterowanie od 10 grudnia 2019r.
Miejsce: Zakopane
HOTEL CROCUS ****
Cena: 1950,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze problemy związane z przetargiem nieograniczonym, na które bezwzględnie należy zwrócić uwagę. W przystępny sposób zostaną przedstawione:

 • liczne przykłady z praktyki udzielania zamówień publicznych,
 • trudne i nietypowe sytuacje oraz
 • sposoby ich rozwiązania w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.


W związku z pytaniami dotyczącymi nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że szkolenie będzie prowadzone w ten sposób, że omawiając poszczególne zagadnienia wykładowca będzie również porównywał obowiązujący stan prawny z przepisami nowego prawa zamówień publicznych.

W przypadku ZAMAWIAJĄCYCH celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających do udzielania zamówień publicznych w 2020 r.
 • wprowadzenie do nowych procedur określonych w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych
 • omówienie problemów związanych z elektronizacją zamówień publicznych
 • rozwiązywanie problemów, jakie mogą pojawić się w praktyce udzielania zamówień publicznych w 2020 r.
 • zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem z zakresu zamówień publicznych
 • analiza najczęściej występujących nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych oraz przedstawienie gotowych rozwiązań problemów
 • omówienie wad we wzorach dokumentów stosowanych w procedurach zamówień publicznych

 

 

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa Pzp to nie tylko ponad 600 artykułów. To również nowe instytucje, pojęcia, zagadnienia, tryby udzielania zamówień, procedury, dokumenty i nowe problemy. Zrozumienie przepisów nowej ustawy Pzp nie będzie łatwe, dlatego podczas omawiania procedur obowiązującej ustawy Pzp będą omawiane przez porównanie, procedury nowej ustawy Pzp w odniesieniu do przetargu nieograniczonego oraz nowego trybu podstawowego:

 • nowe zasady składania ofert
 • nowy tryb podstawowy
 • zmiany w SIWZ przez zastąpienie jej specyfikacją warunków zamówienia (SWZ)
 • nowe zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • unieważnienia postępowania, wykluczenia z postępowania
 • nowe wymagania w stosunku do umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • negocjacje oferty w nowym trybie podstawowym
 • nowe zasady postępowania zamawiającego w przypadku uchylania się wykonawców od zawarcia umowy
 • nowe zasady wybory oferty
 • nowe zasady samooczyszczenia wykonawcy i badania rażąco niskiej ceny

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy szkolenia otrzymają w postaci elektronicznej:

 • e-booka „Kompendium nowego prawa zamówień publicznych - zestawienie przepisów obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych”
 • zestaw aktualnych wzorów dokumentów w wersji edytowalnej - mających zastosowanie w trybie przetargu nieograniczonego (m. in. wezwania, zawiadomienia, informacje, unieważnienia poszczególnych czynności, unieważnienie postępowania) oraz zamówienia z wolnej ręki (m. in. zaproszenie do negocjacji z załącznikami, zawiadomienie Prezesa UZP), w jeszcze obowiązującej ustawie - Prawo zamówień publicznych
 • regulamin udzielania zamówień do 30.000 euro z załącznikami – wersja edytowalna
 • pełną dokumentację postępowania o wartości do 30.000 euro – wersja edytowalna
 • wzór aktualnych SIWZ na usługi i dostawy z wzorami oświadczeń wykonawcy – wersja edytowalna

Autorem materiałów szkoleniowych i e-booków jest Józef Edmund Nowicki

W przypadku WYKONAWCÓW celem szkolenia jest:

 • przygotowanie wykonawcy do złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu
 • poznanie praw i obowiązków wykonawcy w postępowania

Podczas szkolenia wykładowca omawiając poszczególne zagadnienia będzie podawać liczne przykłady z praktyki dotyczące nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień publicznych orz dokumentacji postępowania ze wskazaniem wzorca prawidłowego postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO i sądowe.

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • nielimitowane czasowo indywidualne konsultacje z wykładowcą po szkoleniu
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do hotelowej strefy rekreacji: basen o wymiarach 12m x 6m x 1,6 m, nowoczesna i bogato wyposażona siłownia, sauna fińska, łaźnia turecka

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH GÓR.

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY - 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki:

System do obsługi zamówień publicznych ProPublico to innowacyjne narzędzie, które w sposób systemowy wspomaga przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowych do 30 000€.

Absolutną nowością, jest zintegrowana z oprogramowaniem elektroniczna platforma e-usług, która w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny realizujący w pełni obowiązek komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcą, w ramach wchodzącej w życie w 2018r. elektronizacji zamówień publicznych.

Program zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

System ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając automatyczne tworzenie dokumentów, możliwość generowania i przesyłania ogłoszeń bezpośrednio do BZP, publikacji ogłoszeń w DUUE oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych.

Wartość nagrody: 2816,70 zł brutto

Program przeznaczony  do ewidencji i kontroli wydatków do 30 000 euro Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV.

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA

UWAGA:

Podczas omawiania obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych będą omawiane również najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, m. in.:

 • początek i koniec postępowania
 • konflikty interesów i nowe zasady składania oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
 • nowe zasady składania ofert
 • nowy tryb podstawowy
 • zmiany w SIWZ przez zastąpienie jej specyfikacją warunków zamówienia
 • nowe zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • unieważnienia postępowania, wykluczenia z postępowania
 • nowe wymagania w stosunku do umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • negocjacje oferty w trybie podstawowym
 • nowe zasady postępowania zamawiającego w przypadku uchylania się wykonawców od zawarcia umowy,
 • nowe zasady wybory oferty
 • nowe zasady samooczyszczenia wykonawcy i badania rażąco niskiej ceny

 

Ogłoszenia

1. Zasady zamieszczania i publikowania ogłoszeń obowiązkowych oraz fakultatywnych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Jakich czynności musi dokonać zamawiający po dokonaniu istotnych zmian w treści ogłoszenia.

3. Ogłoszenia przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - jak postąpić, gdy są problemy z zamieszczeniem wszystkich wymaganych informacji.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wykazanie braku podstaw wykluczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

5. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Komunikacja elektroniczna i elektronizacja zamówień

7. Omówienie obowiązków związanych z elektronizacją zamówień publicznych.

8. Omówienie funkcjonalności miniPortalu

 

Opis przedmiotu zamówienia

9. Kiedy opis przedmiotu zamówienia będzie opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

10. Oferty równoważne. Jak sporządzić opis rozwiązania równoważnego?

11. Znaczenie projektu budowlanego, przedmiaru robót budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zależności od przyjęcia przez zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowego lub ryczałtowego.

12. Jak należy rozumieć obowiązek opisu przedmiotu zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

13. Jak określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Ustalanie wartości zamówienia

14. Zasady agregowania zamówień w celu ustalenia wartości jednego zamówienia.

15. Kiedy występuje podobieństwo funkcjonalne, a kiedy tożsamość przedmiotowa.

16. Kryterium oznaczonej perspektywy czasowej.

17. Dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

18. Ustalanie wartości obiektu budowlanego i robót budowlanych w rozumieniu przepisów Pzp.

19. Roboty różne rodzajowo wykonywane w jednym budynku, różne rodzajowo wykonywane w wielu budynkach, wykonywane w budynkach tworzących kompleks funkcjonalny.

20. Kiedy wolno, a kiedy nie wolno stosować art. 6a Pzp.

 

Wykluczenie z postępowania i „samooczyszczenie”

21. Omówienie przesłanek wykluczenia z postępowania.

22. Jak należy oceniać dowody złożone przez wykonawcę w celu samooczyszczenia.

23. Dopuszczalność wykluczenia wykonawcy do chwili podpisania umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu

24. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

25. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

26. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

27. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych (potencjału technicznego).

 

Kryteria oceny ofert

28. Omówienie najczęściej stosowanych kryteriów oceny ofert (przykłady zapisów w SIWZ):

 • okresu gwarancji
 • terminu wykonania zamówienia
 • terminu zapłaty
 • warunków płatności
 • wysokości kar umownych

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

29. Omówienie poszczególnych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

30. Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

31. Zasady wyjaśniania i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

32. Postępowanie w przypadku, gdy w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

33. Zasady udostępniania SIWZ oraz zmian treści SIWZ.

 

Składanie i otwarcie ofert

34. Jakie dokumenty „wchodzą” w zakres pojęcia „oferta” na przykładach rożnych rodzajów zamówień.

35. Forma pisemna i postać elektroniczna oferty.

36. W jakich przypadkach zamawiający może żądać złożenia kosztorysu ofertowego w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego.

37. Jak wybrnąć z różnych nietypowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się podczas otwarcia ofert. 38. Wszystko o składaniu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

 

Badanie i ocena ofert

39. Przebieg procedury odwróconej od złożenia oferty do podpisania umowy.

40. Badanie, czy oferty złożone przez wykonawców nie podlegają odrzuceniu. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.

41. Ocena ofert.

42. Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

43. Aktualność składanych oświadczeń i dokumentów.

44. Kiedy zamawiający wzywa do złożenia, uzupełniania, poprawiania, wyjaśnianie JEDZ oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia - na czym polegają różnice w tych procedurach.

45. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy wykonawca już z oferta złoży wymagane oświadczenia i dokumenty lub bez wezwania samodzielnie je uzupełni w świetle orzecznictwa KIO.

 

Wady formy pisemnej oferty, oświadczeń i dokumentów

46. Jaki znak graficzny będzie parafą, a nie podpisem własnoręcznym.

47. Wady formy pisemnej oferty skutkujące jej odrzuceniem.

48. Które oświadczenia i dokumenty są składane w formie pisemnej.

49. Jak wykonawca powinien złożyć ofertę, by zachować formę pisemną?

 

Rażąco niska cena

50. Kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

51. Jak należy ocenić wyjaśnienia i dowody złożone przez wykonawcę.

52. Kiedy dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami będzie potwierdzać, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

53. Jak należy formułować wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

54. W jakich przypadkach zamawiający może uznać, że „rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia”.

 

Jak składać i jak badać JEDZ-a

55. Jak wykonawca powinien prawidłowo wypełnić dokument JEDZ, a zamawiający zbadać JEDZ-a.

 

Wybór oferty i obowiązki informacyjne zamawiającego

56. Wybór najkorzystniejszej oferty.

57. Postępowanie zamawiającego, gdy wykonawca uchyla się od podpisania umowy.

58. Jak zawiadamiać o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania.

59. Kiedy postępowanie nie kończy się ani podpisaniem umowy, ani unieważnieniem postępowania.

 

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

60. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego.

61. Ocena, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

62. Postępowanie zamawiającego w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

 

Wadium

63. Zasady wnoszenia wadium w różnych formach.

64. Nieprawidłowości w składanych gwarancjach wadialnych i poręczeniach skutkujące odrzuceniem oferty.

65. Kiedy zamawiający musi zatrzymać wadium.

 

Podwykonawcy i umowa o podwykonawstwo

66. Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

67. Żądanie w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

68. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

69. Postępowanie w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji.

 

Umowy w zamówieniach publicznych i treść dokumentacji zamówienia

70. Jak należy formułować postanowienia umowne, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

71. Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

72. Konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

73. Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy.

74. Omówienie niedopuszczalnych zmian istotnych.

75. Ogłoszenie o zmianie umowy.

76. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 11 grudzień 2019r. - 13 grudzień 2019r.
Miejsce: Zakopane
Cena: 1 950,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Zakwaterowanie
 • Pełne wyżywienie
 • Ubezpieczenie NW
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
PRZETARG NIEOGRANICZONY od A do Z - teraz i w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych - Zakopane

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

Dodatkowe informacje, cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 450 zł),
 •  zakwaterować od wtorku 10 grudnia 2019 od  godz. 15.00, we wtorek  zapraszamy na obiadokolację,
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • hotelowa strefa rekreacji: basen o wymiarach 12m x 6m x 1,6 m, nowoczesna i bogato wyposażona siłownia, sauna fińska, łaźnia turecka
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • wsparcie  merytoryczne - nieodpłatne konsultacje z wykładowcą  w okresie miesiąca od zakończenia szkolenia (od poniedziałku do piątku) - konsultacje telefoniczne, wyjaśnianie wszelkich problemów.
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia,
 • ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe materiały.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl