ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

"PRZETARG NIEOGRANICZONY z elektronizacją i bez elektronizacji, dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych - krok po kroku"

Termin: 16 - 17 września 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 699,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia główny nacisk zostanie położony na omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki, w szczególności:

1) omówienie przebiegu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z elektronizacją i bez elektronizacji,

2) omówienie treści SIWZ,

3) sporządzanie ogłoszeń i zmian treści ogłoszeń,

4) sporządzanie SIWZ i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5) badanie i ocenę ofert,

6) badanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne udzielone uczestnikom szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają KOMPLET MATERIAŁÓW PRZYDATNYCH W PRACY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH oraz wsparcie merytoryczne wykładowcy:

1) materiały szkoleniowe: ustawa - Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do ustawy, w wersji papierowej i postaci elektronicznej,

2) wsparcie merytoryczne wykładowców w okresie trwania Studium Prawa Zamówień Publicznych,

3) aktualne wzory dokumentów W WERSJI EDYTOWALNEJ, w tym:

 • wzory wezwań, zawiadomień i oświadczeń stosowanych w trybie przetargu nieograniczonego,
 • wzór SIWZ w zamówieniach na roboty budowlane z wzorem umowy i załącznikami,
 • regulamin działania komisji przetargowej,
 • dokumenty dotyczące dialogu technicznego;

4) zestawienie najczęściej popełnianych błędów w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

5) 7 najnowszych e-booków:

 • „Postępowanie zamawiającego i wykonawcy w przypadku rażąco niskiej ceny”
 • „Jak odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
 • „Postępowanie zamawiającego i wykonawcy w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”
 • „Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniu na roboty budowlane”
 • „Postępowanie zamawiającego w przypadku wyjaśniania i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
 • „Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia”
 • „Ustalanie wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane”

Wszystkie e-booki zawierają bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Uwaga:

Uczestnicy szkolenia otrzymają najnowszy e-book "WSZYSTKO O ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - procedury, orzecznictwo"

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia jest sprofilowany na potrzeby kształcenia osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Szkolenie umożliwi bezpośredni kontakt z doświadczonym ekspertem z zakresu prawa zamówień publicznych, wymianę poglądów i zadawanie pytań oraz rozwiązywania realnych problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych.

Podczas omawiania poszczególnych zagadnień zostanie przedstawione orzecznictwo m. in. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych.

Program szkolenia:

Część 1. Zagadnienia dotyczące przepisów o zamówieniach publicznych

Zagadnienia ogólne

1. Omówienie definicji ustawowych określonych w art. 2 Pzp.

2. Zakaz łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności.

6. Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony.

Zasady udzielania zamówień publicznych

7. Zasada uczciwej konkurencji.

8. Zasada równego traktowania wykonawców.

9. Zasada proporcjonalności.

10. Zasada bezstronności i obiektywizmu.

11. Zasada legalizmu.

12. Zasada jawności.

13. Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim.

14. Wyznaczanie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz w przypadku ofert, czasu potrzebnego na sporządzenie ofert, z zachowaniem określonych w Pzp minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.

15. Wyznaczanie terminów składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

16. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

17. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenia

18. Rodzaje ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

19. Rodzaje ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

20. Zasady zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

21. Zasady publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

22. Zasady dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

a) zmiany istotne,

b) zmiany nieistotne.

Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu

23. Omówienie przesłanek wyłączenia z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 Pzp.

24. Zasady składania przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.

25. Obowiązki kierownika zamawiającego lub osoby, której powierzył on czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp.

26. Powtórzenie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę

Komisja przetargowa

27. Zasady powołania komisji przetargowej.

28. Pomocniczy charakter komisji przetargowej.

29. Określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, w celu zapewnienia sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, na przykładzie regulaminu działania komisji przetargowej.

30. Powołanie biegłego.

Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

31. Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

32. Czynności wykonywane przez zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na przykładach z praktyki.

33. Odstąpienie od powołania zespołu, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Podział oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

34. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.

35. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

36. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

Warunki udziału w postępowaniu

37. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

38. Zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

39. Określanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu. 40. Określanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu.

41. Określanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu.

42. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

43. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

44. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

Wykluczenie z postępowania wykonawcy

45. Omówienie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.

46. Omówienie fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania wykonawcy określonych w art. 24 ust. 5 Pzp.

47. Okresy wykluczenia.

48. Procedura samooczyszczenia wykonawcy.

49. Wykluczenie wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

50. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (dokumenty przedmiotowe)

51. Składanie dokumentów przedmiotowych w celu potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

52. Składanie dokumentów przedmiotowych w celu dokonania oceny ofert.

Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy

53. Zasady składania wstępnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy.

54. Omówienie treści jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego

55. Spełnianie przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego warunków udziału w postępowaniu.

56. Wykazanie braku podstaw wykluczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego warunków udziału w postępowaniu.

57. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

58. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

59. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

60. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

61. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

62. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

63. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

64. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

65. Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

66. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

a) omówienie dokumentów stanowiących dokumentację projektową,

b) omówienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

c) nadrzędność projektu budowlanego nad przedmiarem robót budowlanych,

d) odstąpienie od wymogu opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą przedmiaru robót budowlanych.

67. Omówienie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

68. Opisanie przedmiotu zamówienia przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych.

69. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

70. Wspólny Słownik Zamówień.

71. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia.

72. Wymaganie od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Ustalanie wartości zamówienia

73. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.

74. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

75. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

76. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

77. Wartość dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej, partnerstwa innowacyjnego.

78. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

79. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

80. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.

81. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania,

82. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

83. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

b) planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym,

c) ustalanie wartości zamówienia - obiekt budowlany,

d) różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego,

e) rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,

f) roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,

g) roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,

h) ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych,

84. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

85. Zaniżania wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

86. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

87. Aktualności ustalonej wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

88. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Wadium

89. Cel żądania wniesienia wadium.

90. Formy wadium.

91. Określenie kwoty wadium.

92. Zasady wnoszenia wadium.

93. Zwrot wadium.

94. Zatrzymanie wadium.

95. Wnoszenie wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

96. Wady gwarancji i poręczeń.

97. „Na pierwsze żądanie” i „bezwarunkowy” charakter oraz „nieodwołalność” gwarancji wadialnej.

Termin związania ofertą

98. Okresy związania ofertą.

99. Liczenie biegu terminu związania ofertą.

100. Przedłużanie terminu związania ofertą przez zamawiającego i wykonawcę.

101. Treść wezwania wykonawcy do przedłużania terminu związania ofertą i wyrażenie zgody przez wykonawcę.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

102. Udostępnianie SIWZ na stronie internetowej.

103. Omówienie treści SIWZ.

104. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.

105. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę:

a) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

106. Zasady wyjaśniania treści SIWZ.

107. Zasady dokonywania zmiany treści SIWZ.

108. Postępowanie zamawiającego, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

109. Postępowanie zamawiającego, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Podzielenie zamówienia na części

110. Określenie zakresu i przedmiotu części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

111. Określenie w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

112. Określenie w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

113. Określenie liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy.

114. Określenie w SIWZ obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów lub zasad, które zamawiający zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji

115. Żądanie przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

116. Zastąpienie podwykonawcy lub zrezygnowanie z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

117. Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy.

118. Ustalanie terminów składania ofert.

119. Omówienie przebiegu postępowania na podstawie art. 24aa Pzp (przebieg tzw. „procedury odwróconej”).

120. Składanie i otwarcie ofert.

121. Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

122. Przekazanie zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

123. Badanie ofert w celu ustalenia, czy oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp. Omówienie przesłanek odrzucenie oferty.

124. Forma pisemna oferty. Wady formy pisemnej oferty. Podpis własnoręczny a parafa.

125. Ocena ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

126. Złożenie oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

127. Wybór najkorzystniejszej oferty, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert.

128. Wybór najkorzystniejszej oferty, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie.

129. Wybór oferty, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie. 130. Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 lub 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

131. Aktualność składanych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

132. Niekompletność oświadczeń i dokumentów.

133. Oświadczenia i dokumenty zawierające błędy.

134. Oświadczenia i dokumenty budzące wątpliwości zamawiającego.

135. Wezwanie wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub do udzielania wyjaśnień dotyczących tych oświadczeń i dokumentów.

136. Postępowanie zamawiającego w przypadku samodzielnego złożenia przez wykonawcę z oferta oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

137. Postępowanie zamawiającego w przypadku, gdy wykonawca bez wezwania z art. 26 ust. 3 Pzp, samodzielnie złoży, uzupełni lub poprawi oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

138. Wezwanie wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.

139. Wezwanie do złożenia wymaganych pełnomocnictw, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa.

140. Odstąpienie od obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

141. Wybór oferty.

142. Postępowanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

143. Obowiązki informacyjne zamawiającego:

a) treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, unieważnieniu postępowania,

b) udostępnianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, unieważnieniu postępowania na stronie internetowej,

c) zawiadomienie równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty,

d) zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia.

144. Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

145. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

146. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

147. Forma pisemna umowy.

148. Jawność umowy.

149. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

150. Solidarna odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

151. Umowy zawierane na czas oznaczony i czas nieoznaczony.

152. Postanowienia umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy dotyczące zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

153. Zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

154. Cel żądania zabezpieczenia.

155. Formy zabezpieczenia.

156. Zmiana formy zabezpieczenia.

157. Wysokość zabezpieczenia.

158. Przechowanie zabezpieczenia.

159. Zwrot zabezpieczenia.

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 16 wrzesień 2019r. - 17 wrzesień 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 699,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl