Akademia Rozliczeń Podatkowych po Polskim Ładzie

Akademia Rozliczeń Podatkowych po Nowym Ładzie

Autorski kurs z zakresu podatków doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego.

Termin: 26 maja 2022r.
14 czerwca 2022r.
4 lipca 2022r.
29 sierpnia 2022r.
12 września 2022r.
17 października 2022r.
17 listopada 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 2.443,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Film wideo ze szkolenia

Opis Kursu

Celem kursu jest kompleksowe omówienie przepisów podatkowych po wejściu w życie zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz późniejszych związanych z KOREKTĄ Polskiego Ładu oraz zmian w podatku VAT.

Uczestnicy kursu zaktualizują swoją wiedzę w oparciu o najnowsze interpretacje MF oraz najnowsze wyroki sądów. 

W skład kursu wchodzi siedem szkoleń dotyczących zasad rozliczania podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT oraz procedur podatkowych. 

Realizować będziemy go od maja do listopada, w sumie będzie to 7 dni po 6 godzin, czyli 42 godziny zajęć + konsultacje.

Cały kurs poprowadzi dla Państwa nasz ekspert, doradca podatkowy dr Krzysztof Biernacki.

Podczas każdego ze szkoleń będzie czas na zadawanie pytań dotyczących omawianych zagadnień oraz Waszej codziennej praktyki.

Dodatkowo po każdym szkoleniu otrzymacie nagrania wideo omawianych zagadnień, abyście mogli w razie potrzeby na nowo przeanalizować omawiane zagadnienia.

Korzyści dla Uczestników:

 • będziesz na bieżąco informowany o zmianach w podatkach;
 • pomożemy Ci wdrożyć nowe przepisy związane z Polskim Ładem oraz zmiany do tych przepisów,
 • będziesz wiedział jak aktualnie w praktyce rozliczać podatki dochodowe oraz VAT, a także jak posługiwać się procedurami podatkowymi,
 • to doskonały sposób na aktualizację posiadanej wiedzy;
 • opieka merytoryczna nad Uczestnikami podczas trwania kursu.

  • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi. Uwaga: - zakres tematyczny każdego ze szkoleń będzie aktualizowany o NOWE lub zmienione przepisy, które ukażą się do dnia szkolenia!!!

 

Uwaga: 

 • zakres tematyczny każdego ze szkoleń będzie aktualizowany o NOWE lub zmienione przepisy, które ukażą się do dnia szkolenia!!!

Tematy wchodzące w skład kursu:

 • Podatek PIT z uwzględnieniem nowelizacji z lipca 2022r.
 • Podatek dochodowy CIT po zmianach w 2022r.
 • Podatek VAT po zmianach
 • Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dot. kontroli podatkowej 
 • Opodatkowanie nieruchomości w 2022 oraz 2023r.
 • Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT
 • Zamknięcie podatkowe 2022 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

Program Akademii Rozliczeń Podatkowych po Nowym Ładzie:

1. Podatek PIT z uwzględnieniem nowelizacji z lipca 2022r.

Podczas szkolenia dowiesz się jak rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 roku z uwzględnieniem zmian, które mają być wprowadzone nowelizacją ustawy z lipca.

Program szkolenia

 • Wpływ kolejnych zmian na formę prowadzenia działalności gospodarczej:

  • Opodatkowanie działalności gospodarczej wg. zasad obowiązujących od stycznia 2022r.
  • Propozycja obniżenia podstawowej stawki PIT z 17% do 12%
  • Wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania przy różnych formach opodatkowania
  • Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców lub osoby wynajmujące prywatnie nieruchomości w roku 2022 – przepisy przejściowe

 • Modyfikacje ulg i rozliczeń:

  • Obecnie obowiązujący katalog ulg i zwolnień w podatku PIT
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej – przepis przejściowy umożliwiający skorzystaniu z ulgi w roku 2022
  • Zmiany w uldze na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi 
  • Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci i likwidacja ulgi, która od 2022 roku zastąpiła tę preferencję
  • Podwyższenie rocznego limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka umożliwiających skorzystania z ulg przez rodziców (dotyczy np. wspólnego rozliczenie z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulgi na dziecko, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych)
  • Włączenie przychodów z zasiłków macierzyńskich do zwolnień podatkowych dla młodych, dla rodzin wielodzietnych, dla seniorów aktywnych zawodowo i dla osób zmieniających rezydencję
  • Zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo – korzystna zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do osób, które zrezygnowały z pobierania emerytury

 • Pozostałe zagadnienia związane z rozliczeniem podatku PIT:

  • Przesunięcie terminów dotyczących obowiązkowego prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przekazywania organom podatkowym (JPK w podatkach dochodowych)
  • Ujednolicenie terminów na rozliczenie podatku dochodowego
  • Uchylenie abolicji podatkowej
  • Objęcie składkami ubezpieczeniowymi komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
  • Doprecyzowanie regulacji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów
  • Możliwość proporcjonalnego rozliczania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników – zasady stosowania mechanizmu
  • Możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego przez podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  • Możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku przez podatników osiągających przychody bez pośrednictwa płatników
  • Zmiany w zakresie oświadczeń i wniosków dotyczących zaliczek na PIT 
  • Rozszerzenie możliwości zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na PIT na wniosek podatnika


2. Podatek dochodowy CIT po zmianach w 2022r.

Podobnie jak w podatku VAT, ustawodawca w 2020 oraz z początkiem 2021r. wprowadził szereg zmian do przepisów o podatkach dochodowych. Odnoszą się one zarówno do nowych rozwiązań, jak np. tzw. podatek estoński lub objęcie podatkiem CIT spółek jawnych i komandytowych, ale modyfikują lub doprecyzowują dotychczasowe rozliczenia.

Szkolenie skupiać się będzie na prezentacji tych zmian w świetle aktualnej praktyki ich stosowania, z uwzględnieniem stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe.

 

Program szkolenia

 • Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych:

  • Ryzyko opodatkowania spółek jawnych podatkiem CIT;
  • Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT;
  • Opodatkowanie spółek kapitałowych po zmianach;

 • Zryczałtowany podatek dochodowy, tzw. CIT estoński:

  • Wybór podatku zryczałtowanego, obszary ryzyka;
  • Zasady rozliczeń w podatku zryczałtowanym;
  • Przedmiot i podstawa opodatkowania oraz terminy płatności podatku;

 • Rozliczanie członków zarządu spółek kapitałowych po zmianach:

  • Tytułu prawne wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu;
  • Składka zdrowotna przy wypłacie wynagrodzenia członkom zarządu;
  • Ulgi i zwolnienia przy wynagrodzeniach zarządu;


3. Podatek VAT po zmianach

Zmiany wprowadzone z początkiem 2022r. dotknęły nie tylko podatków dochodowych, ale również podatku VAT. Część z nich ma charakter fakultatywny, część obligatoryjny.

Szkolenie omawiać będzie całokształt regulacji w podatku VAT z perspektywy zmian wprowadzonych z początkiem 2022r. 

Ma ono na celu przygotowanie podatników do podjęcia decyzji, jakie zmiany fakultatywne powinni oni wprowadzić jeszcze przed zakończeniem roku 2022r.

Program szkolenia

 • Faktury ustrukturyzowane w obrocie gospodarczym:

  • Zasady stosowania znowelizowanych przepisów;
  • Korekty faktur ustrukturyzowanych po stronie sprzedającego i kupującego;
  • Przesyłanie i odbieranie, w tym akceptacja faktur ustrukturyzowanych;

 • Rozliczanie usług finansowych i pozostałe zmiany w podatku VAT:

  • Fakultatywne opodatkowanie usług finansowych;
  • Moment powstania obowiązku podatkowego;
  • Zagadnienia związane z rozliczeniem podatku naliczonego;

 • Pozostałe zagadnienia w podatku VAT w 2022r.:

  • Podmiot opodatkowania;
  • Ewidencje w podatku VAT, w tym pliki JPK;
  • Opodatkowanie wybranych transakcji.


4. Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dot. kontroli podatkowej

Coraz częściej organy podatkowe podejmują czynności sprawdzające, które zastępują dotychczasowe kontrole podatkowe lub celno – skarbowej.

Dopiero po zebraniu materiału dowodowego w toku czynności sprawdzających, podejmują decyzję o wszczęciu kontroli.

Dla podatników oznacza to konieczność całkowicie odmiennego podejścia do żądań ze strony organów podatkowych.

Szkolenie omawiać będzie poszczególne rodzaje czynności sprawdzających oraz wybrane zagadnienia kontroli podatkowej.

W szczególności uwaga zostanie zwrócona na instrumenty prawne, które mogą wykorzystać podatnicy w ramach prowadzonych czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

 

Program szkolenia

 • Czynności sprawdzające:

  • Rodzaje czynności sprawdzających;
  • Regulacje prawne wykorzystywane przy czynnościach sprawdzających;
  • Instrumenty ochrony podatników przy czynnościach sprawdzających;

 • Gromadzenie dowodów przy czynnościach sprawdzających:

  • Zasada gromadzenia materiału dowodowego i udział podatnika w takich czynnościach;
  • Dowody z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej; 
  • Dowody osobowe, w tym dowody z przesłuchań świadków przy czynnościach sprawdzających;

 • Elementy kontroli podatkowej;

  • Wszczęcie kontroli po czynnościach sprawdzających;
  • Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;
  • Korekty deklaracji przy kontrolach podatkowych;


5. Opodatkowanie nieruchomości w 2022 oraz 2023r.

W 2022r. ustawodawca wprowadził wiele zmian, które w istotny sposób modyfikują zasady opodatkowania nieruchomości. 

Przede wszystkim dotyczy to ich wynajmu, aczkolwiek ma również wpływ na całokształt decyzji dot. inwestycji w takie aktywa.

W chwili obecnej problematyka nieruchomości jest jedną z najszerzej uregulowanych przez krajowy system podatkowy, a kolejne zmiany w regulacjach podatkowych zwiększają tylko ryzyko prawidłowego rozliczenia transakcji na tym rynku.

Szkolenie omawiać będzie aktualne zagadnienia dot. zasad opodatkowania transakcji na rynku nieruchomości, z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych w 2022r. oraz planowanych na 2023r.

 

Program szkolenia

Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • Podatki dochodowe i przychodowe;
 • Podatek VAT a PCC
 • Podatek od nieruchomości
 • Odpowiedzialność nabywcy i posiadacza nieruchomości 
 • Odpowiedzialność osób trzecich

Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • Nabycie nieruchomości do celów prywatnych i do celów działalności gospodarczej – ewidencja środków trwałych;
 • Koszty uzyskania przychodu – odpisy amortyzacyjne i ich rodzaje; 
 • Zbycie przez osobę prywatną – cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi;
 • Rozliczenie podatku przy zbyciu

Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych z uwzględnieniem zmian w 2022r. oraz 2023r.

 • Metody opodatkowania wynajmu nieruchomości;
 • Najem prywatny – obligatoryjny podatek przychodowy 
 • Rozliczenie wynajmu w podatku dochodowym – kiedy działalność gospodarcza jest opłacalna?

Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • Podatek VAT i PCC – kiedy wybrać opcję opodatkowania podatkiem VAT ?
 • Pierwsze zasiedlenie a zbycie nieruchomości;
 • Zbycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • Konsekwencje zwolnienia przy zbyciu nieruchomości – proporcja;

 


6. Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) jest najczęściej kontrolowanym podatkiem przez organy podatkowe.

Przekłada się to na największe ryzyko związane z jego rozliczeniem. Co więcej, harmonizacja tego podatku w ramach Unii Europejskiej, dodatkowo zwiększa zakres regulacji, które ostatecznie wpływają na jego prawidłowe rozliczenie.

Coraz więcej wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które potwierdzają stanowisko krajowych podatników w sporze w polskim fiskusem, stanowią przykład konieczności bieżącej aktualizacji wiedzy o zasadach rozliczania tego podatku.

Podczas szkolenia analizowane będą zagadnienia związane z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i wyroków TSUE.

Program szkolenia

 • Krajowe transakcje towarowe – zasady ich opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego;

  • Dostawa towaru i nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne;
  • Świadczenie usług w transakcjach krajowych; 
  • Moment powstania obowiązku podatkowe – zasady ogólne i szczególne

 • Transakcje transgraniczne – zasady stosowania stawki 0% oraz rozliczenie podatku należnego przy imporcie oraz WNT;

  • Zasady rozliczeń sprzedaży towarów (WDT);
  • Zakup towarów (WNT oraz import) i rozliczenie podatku należnego i naliczonego;
  • Eksport towarów poza Unię Europejską

 • Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym

  • Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym
  • Zakupy usług (import usług)
  • Świadczenie usług na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza Unią


7. Zamknięcie podatkowe 2022 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

Podczas szkolenia dowiecie się na jakie aspekty podatkowe należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do podatkowego zamknięcia roku. Zakres tematyczny obejmować będzie również sprawozdawczość podmiotów powiązanych.

Zagadnienie podmiotów powiązanych od końca 2019 roku jest szczególnie istotne ze względu na bieżące raportowanie transakcji pomiędzy takimi podatnikami w plikach JPK. Obecnie organy podatkowe mogą na bieżąco analizować realizację umów w grupach finansowych i podejmować w tym zakresie kontrole. 

Szkolenie omawiać będzie zagadnienia związane z rozliczeniami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również ich sprawozdawczość. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem się do zamknięcia roku podatkowego 2022, w tym w zakresie rozliczeń międzynarodowych osób fizycznych.

Program szkolenia

 • Zasady rozliczania zaliczek oraz ich korygowanie;

  • Modele płatności zaliczek i informacja o sposobie płatności zaliczek w deklaracji rocznej;
  • Korekty zaliczek w trakcie roku podatkowego
  • Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania

 • Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe;

  • Deklaracje podatkowe i ich przygotowywanie przez ministerstwo finansów;
  • Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat; 
  • Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego;

 • Sprawozdawczość podmiotów powiązanych;

  • Definicja podmiotów powiązanych i związane z istnieniem takich podmiotów obowiązki;
  • Dokumentacja cen transferowych;
  • Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych.

Terminy oraz tematy poszczególnych szkoleń:

alternative

26 maja 2022r

Podatek dochodowy PIT i ryczałt po zmianach w 2022 roku

alternative

14 czerwca 2022r

Podatek dochodowy CIT po zmianach w 2022r.

alternative

4 lipca 2022r.

Podatek VAT po zmianach

alternative

29 sierpnia 2022r.

Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dot. kontroli podatkowej

alternative

12 września 2022r.

Opodatkowanie nieruchomości w 2022 oraz 2023r.

alternative

17 października 2022r.

Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT

alternative

17 listopada 2022r.

Zamknięcie podatkowe 2022 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Informacje organizacyjne

Termin: 26 maj 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 2 443,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Galeria z kursu z zakresu podatków z 2019 roku