KURS - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kurs NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

to

3 zjazdy

5 intensywnych dni szkoleniowych

podczas których omawiane będą:

 • Analiza porównawcza nowego trybu przetargu nieograniczonego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego - szkolenie dwudniowe
 • Analiza porównawcza nowego trybu podstawowego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego - szkolenie dwudniowe
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY - Jak sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy oraz przeprowadzić procedurę odwróconą - szkolenie jednodniowe

Termin: 17-18 listopada 2020r.
01-02 grudnia 2020r.
14 grudnia 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 1.449,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Opis KURSU:

Celem KURSU jest praktyczne omówienie kluczowych obszarów zamówień publicznych po zmianie przepisów, które wejdą w życie 1-go stycznia 2021 roku.

Nowa USTAWA Prawo Zamówień Publicznych to trzy razy więcej przepisów niż w obecnie obowiązującej ustawie. To nowe procedury i dokumenty.

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrole zamówień publicznych (inspektorzy NIK, urzędów kontroli skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych, audytorzy wewnętrzni, eksperci zewnętrzni wykonujący kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, agenci CBA, funkcjonariusze ABW)
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne:

Uczestnicy szkolenia w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia mają zagwarantowany specjalny serwis e-mailingowy, który będzie zawierać informacje, komentarze, analizy prawne oraz orzecznictwo dotyczące nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • obowiązującą ustawę - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program kursu

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne:

Uczestnicy szkolenia po zakończonym cyklu szkoleń otrzymają komentarze:

„Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień udzielanych w 2020 r.”

„Ustalanie wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielane w 2020 r.”

Zjazd 1:

Analiza porównawcza nowego trybu przetargu nieograniczonego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonym

Data: 17-18 listopada 2020

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)
 • porównanie przebiegu nowego trybu przetargu nieograniczonego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego
 • przedstawienie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, które znajdzie zastosowanie równie na gruncie nowego trybu przetargu nieograniczonego

PROGRAM ZJAZDU

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

5. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

6. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

8. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

9. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

10. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

11. Wymaganie od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

 

Jak dokonać analizy potrzeb i wymagań zamawiającego

12. Jak dokonać analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

13. Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.

14. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych.

 

Szacowanie wartości zamówienia

15. Zasady szacowania wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

16. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.

17. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

18. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

19. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

20. Wartość umowy ramowej.

21. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

22. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

23. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.

24. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania.

25. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

26. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

27. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

28. Zaniżanie wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

29. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

30. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

31. Stosowanie art. 30 ust. 4 - odpowiednika obowiązującego art. 6a Pzp.

32. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

 

Ogłoszenia

33. Rodzaje ogłoszeń.

34. Upublicznienie ogłoszenia. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

35. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

36. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

 

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

37. Podział zamówienia na części.

38. Ubieganie się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej i spółdzielnie socjalne.

39. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

 

Przebieg procedury odwróconej

40. Omówienie przebiegu procedury odwróconej.

41. Wszczęcie postępowania.

42. Terminy składania ofert.

43. Składanie i otwarcie ofert.

44. Udostępnianie SIWZ.

45. Postępowanie w przypadku procedury odwróconej.

46. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

47. Ocena ofert.

48. Ocena podmiotowa wykonawców.

49. Wybór najkorzystniejszej oferty.

50. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.

51. Termin związania ofertą.

52. Zakończenie postępowania.

53. Podpisanie umowy.

54. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

 

Wadium

55. Wnoszenie wadium i formy wadium.

56. Zatrzymanie wadium.

57. Zwrot wadium.

 

Przedmiotowe środki dowodowe

58. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

59. Składanie przedmiotowych środków dowodowych.

60. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.

61. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

 

Wykluczenie z postępowania

62. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

63. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

 

Warunki udziału w postępowaniu

64. Omówienie nowych warunków udziału w postępowaniu.

65. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

66. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

67. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

68. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

 

Podmioty trzecie

69. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

70. Treść zobowiązania.

71. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

Podmiotowe środki dowodowe

72. Omówienie treści JEDZ-a oraz zasad składania oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

73. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

74. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie JEDZ-a oraz oświadczeń i dokumentów.

 

Obowiązki informacyjne zamawiającego

75. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

76. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

77. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

78. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Zjazd 2:

Analiza porównawcza nowego trybu podstawowego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego

Data: 01-02 grudnia 2020r.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu podstawowego zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)
 • porównanie przebiegu trybu podstawowego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego
 • przedstawienie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, które znajdzie zastosowanie równie na gruncie nowego trybu podstawowego

PROGRAM ZJAZDU

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.

4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.

5. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

6. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

8. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

9. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

10. Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

 

Ustalanie wartości zamówienia

11. Zasady szacowania wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

12. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.

13. Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

14. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

15. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.

16. Wartość umowy ramowej.

17. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.

18. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

19. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.

20. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania.

21. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.

22. Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

23. Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

24. Zaniżanie wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

25. Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

26. Zmiana ustalonej wartości zamówienia, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

27. Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.

 

Wszczęcie postępowania

28. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

29. Wszczęcie postępowania.

30. Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

31. Udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia i przechowywanie dowodu przekazania ogłoszenia.

 

Procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym SWZ i omówienie opisu potrzeb i wymagań

 

32. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji.

33. Wybór najkorzystniejszej oferty po negocjacji treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile zamawiający przewidział taką możliwość.

34. Wybór najkorzystniejszej oferty po obligatoryjnych negocjacjach treść ofert w celu ich ulepszenia.

35. Treść SWZ w zależności od wybranej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

36. Omówienie opisu potrzeb i wymagań.

 

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

37. Podział zamówienia na części.

38. Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

 

Przebieg trybu podstawowego

39. Omówienie przebiegu trybu podstawowego.

40. Wszczęcie postępowania.

41. Terminy składania ofert.

42. Składanie i otwarcie ofert.

43. Udostępnianie SIWZ.

44. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

45. Ocena ofert.

46. Ocena podmiotowa wykonawców.

47. Wybór najkorzystniejszej oferty.

48. Termin związania ofertą.

49. Zakończenie postępowania. Podpisanie umowy. Unieważnienie postępowania.

 

Wadium

50. Wnoszenie wadium i formy wadium.

51. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

52. Zatrzymanie wadium.

53. Zwrot wadium.

 

Przedmiotowe środki dowodowe

54. Charakter przedmiotowych środków dowodowych.

55. Składanie przedmiotowych środków dowodowych.

56. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.

57. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

 

Wykluczenie z postępowania

58. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

59. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

 

Warunki udziału w postępowaniu

60. Omówienie nowych warunków udziału w postępowaniu.

61. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Określenie minimalnych poziomów zdolności.

62. Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

63. Ocena zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia i wymaganie od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

64. Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.

 

Podmioty trzecie

65. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

66. Treść zobowiązania.

67. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

Podmiotowe środki dowodowe

68. Omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

69. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

70. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 

Obowiązki informacyjne zamawiającego

71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

72. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

73. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

74. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Zjazd 3:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Jak sporządzić SWZ, przygotować wzór umowy oraz przeprowadzić procedurę odwróconą

Data: 14 grudnia 2020r.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie wzoru SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) oraz ogłoszenia o zamówieniu
 • przedstawienie i omówienie zasad sporządzania SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu,
 • omówienie przebiegu procedury odwróconej w nowym trybie przetargu nieograniczonego
 • porównanie przebiegu nowego trybu przetargu nieograniczonego z obowiązującym trybem przetargu nieograniczonego
 • omówienie nowych zasad sporządzania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zmian umowy
 • omówienie sporządzania raportu z realizacji zamówienia.

PROGRAM ZJAZDU

Sporządzanie SWZ

1. Omówienie obligatoryjnych elementów treści SIWZ.

2. Omówienie fakultatywnych elementów treści SIWZ.

3. Udostępnianie SWZ.

4. Postępowanie w przypadku zwrócenia się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

5. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

6. Zasady zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

7. Sporządzanie informacji zawierającej zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ.

8. Zasady dokonywania zmiany treści SIWZ.

 

Przebieg procedury odwróconej

9. Omówienie przebiegu procedury odwróconej w trybie trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy.

10. Wszczęcie postępowania.

11. Terminy składania ofert.

12. Składanie i otwarcie ofert.

13. Badanie ofert.

14. Ocena ofert.

15. Ocena podmiotowa wykonawców.

16. Wybór najkorzystniejszej oferty.

17. Termin związania ofertą.

18. Zakończenie postępowania. Podpisanie umowy. Unieważnienie postępowania.

19. Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania.

20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

21. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

22. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Umowa i zmiany zawartej umowy

23. Zakazane postanowienia umowne

24. Obligatoryjne postanowienia umowne.

25. Obligatoryjne postanowienia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane.

26. Postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

27. Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia.

28. Zmiany umowy.

• realizacja przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.

• zmiany umowy spowodowane okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

• istotna zmiana charakteru umowy w stosunku do pierwotnej umowy.

• wprowadzenie warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści.

• naruszenie równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie.

• znaczne rozszerzenie albo zmniejszenie zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy.

• zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

• zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w ramach limitów 10 % i 15% wartości pierwotnej umowy.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 17 listopad 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 1 449,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkoleń

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl